ELASTOMERY - kwartalnik

czasopismo naukowo-techniczne
(ISSN PL 1427-3519)
Polski English

Redakcja

Redakcja

Rada Naukowa

 1. Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski – Honorowy Przewodniczący, Politechnika Łódzka, Polska
 2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk – Przewodniczący, Politechnika Warszawska, Polska
 3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński – Politechnika Łódzka, Wydz. Chem., Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Polska
 4. Prof. Anke Blume – University of Twente (Universiteit Twente), Holandia
 5. Dr Andy Chapman – Tun Abdul Razak Research Centre, Wielka Brytania
 6. Dr Amit Das – Leibniz Institute of Polymer Research Dresden (Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden), Niemcy / Tampere University of Technology (Tampereen Teknillinen Yliopisto), Finlandia
 7. Prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Politechnika Gdańska, Polska
 8. Dr inż. Cezary Dębek – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut IMPIB, OEiTG w Piastowie, Polska
 9. John Dick – Alpha Technologies, Stany Zjednoczone
 10. Prof. Maurizio Stefano Galimberti – Politechnic of Milan (Politecnico di Milano), Włochy
 11. Prof. Ulrich Giese – German Institute of Rubber Technology (DIK, Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V.), Niemcy
 12. Dr Laurent Guy – Solvay Silica, Collonges au Mont d’Or, Francja
 13. Prof. Ivan Hudec – Slovak University of Technology (Slovenská technická univerzita v Bratislave), Słowacja
 14. Prof. Jacques W.M. Noordermeer – University of Twente (Universiteit Twente), Holandia
 15. Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
 16. Prof. Narayanaswami Ranganathan – Polytech Tours, University François Rabelais (Ecole Polytechnique de l’Universite de Tours), Francja
 17. Prof. Denis Rodrigue – Université Laval, Quebec, Kanada
 18. Prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski – Politechnika Łódzka, Wydz. Chem., Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Polska
 19. Prof. Robert Schuster – Lanxess, Niemcy
 20. Dr hab. Marcin Sobczak – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 21. Prof. Jyrki Vuorinen – Tampere University of Technology (Tampereen Teknillinen Yliopisto), Finlandia
 22. Prof. dr hab. inż. Marian Zaborski – Politechnika Łódzka, Wydz. Chem., Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Polska
 23. Prof. Gennadij E. Zajkov – N.M. Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences (IBCP), Rosja
 24. Prof. Janis Zicans – Riga Technical University (Rigas Tehniska Universitate), Riga, Łotwa

Zaproszenie nowych członków Rady Naukowej czasopisma „Elastomery” oraz Pozyskanie nowych zagranicznych recenzentów i autorów do czasopisma „Elastomery” finansowane w ramach umowy 772/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Komitet Redakcyjny

 • Mgr Urszula Pawłowska – Redaktor Naczelna
 • Mgr inż. Kazimierz Dąbrowski – Redaktor Merytoryczny
 • Dr inż. Cezary Dębek – Redaktor Tematyczny
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Redaktor Tematyczny

Recenzenci

 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Uniwersytet Opolski
 • Dr inż. Cezary Dębek – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Marek Iwański – Politechnika Świętokrzyska
 • Dr inż. Dominik Kowalczyk – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk – Politechnika Warszawska
 • Mgr inż. Michał Lewandowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
 • Dr Jacek Magryta – d. Instytut Przemysłu Gumowego
 • Mgr inż. Alicja Miłaszewska-Pieczyńska – d. Instytut Przemysłu Gumowego
 • Dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
 • Prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki – Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Dr hab. inż. Stanisław Szweda – Politechnika Śląska
 • Dr inż. Mariusz Tryznowski – Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła – Politechnika Częstochowska
 • Dr inż. Marcin Włoch – Politechnika Gdańska

Procedura recenzowania

artykułów do czasopisma naukowo – technicznego
„ELASTOMERY”

Procedura recenzowana artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 • Artykuły przysyłane do Redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji przez redakcję w celu stwierdzenia, czy są zgodne z profilem czasopisma oraz z wymaganiami wynikającymi z udostępnionych Wskazówek dla Autorów. W przeciwnym przypadku artykuły są zwracane autorom (pierwszemu autorowi) z odpowiednim pismem wyjaśniającym.
 • Artykuły zakwalifikowane jako zgodne z profilem czasopisma i przygotowane według wymagań zawartych w instrukcji dla autorów są przeznaczone do Recenzji, zgodnie z obowiązującym w redakcji formularzem recenzji.
 • Następnie Redaktor Naczelny dokonuje wyboru co najmniej dwóch recenzentów spośród uznanych autorytetów z danej dziedzinie wiedzy, spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, gwarantujących nienależność opinii i brak konfliktu interesów, w szczególności brak relacji służbowych lub osobistych z autorami artykułu.
 • W przypadku artykułów w języku obcym przynajmniej jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
 • Po wyrażeniu przez Recenzenta zgody na przyjęcie artykułu do recenzji Redakcja przesyła do Recenzenta pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.
 • Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process”.
 • Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
 • Nazwisko Recenzenta jest niejawne. Może być odtajnione na prośbę Autora wyłącznie za zgodą Recenzenta.
 • Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na formularzu recenzji. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu w celu możliwości ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego artykułu najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania recenzji.
 • W przypadku, gdy artykuł w opinii Recenzenta wymaga od autorów znaczących zmian lub uzupełnień, po poprawie kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta.
 • Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.
 • W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
 • Lista recenzentów jest zamieszczona na stronie internetowej czasopisma „Elastomery”.
 • Formularz recenzji (do pobrania).