Czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku. Zawiera publikacje w języku polskim i angielskim dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie.

Czasopismo znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych
- w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w cz. B jest notowane liczbą 8 pkt. za zamieszczoną w nich publikację naukową.


“Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Index Copernicus”, “Chemical Abstracts” i “Rapra Abstracts”
(w tych ostatnich również referowane).


Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady i artykuły sponsorowane.

W najnowszym numerze...

Nr 2(115), Tom 22(2018)


okładka Elastomery nr 2/2018

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Urszula Pawłowska W bieżącym numerze publikujemy bardzo interesujące artykuły na temat:

  • wpływu technicznych włókien celulozowych na wybrane właściwości kompozytów kauczuku naturalnego;
  • racjonalizacji kształtu gumowej membrany zaworu zaporowego;
  • przemiany lepkosprężystej i właściwości napełnionych kompozytów epoksydowych odpornych na ścieranie.
W związku z uzyskanym dofinansowaniem MNiSW na działalność upowszechniającą naukę po raz kolejny wszystkie artykuły w numerze są opublikowane w wersji dwujęzycznej, po polsku i po angielsku.

22 marca 2018 prof. Janusz Datta, członek Rady Naukowej naszego czasopisma oraz pracownik Instytutu IMPiB, otrzymał nominację profesorską. Dokonania profesora i jego sylwetkę przedstawiono tutaj.

Zapraszamy jak zwykle do lektury naszych stałych działów zawierających bieżące informacje branżowe, przegląd nowych patentów i zgłoszeń patentowych oraz aktualnej literatury fachowej.

Zapraszamy także do udziału w 9. Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018. Więcej informacji na stronie kongresu. Nasze czasopismo jest patronem medialnym tego kongresu.

Urszula Pawłowska, Redaktor Naczelna

Kamila Błażek, Paulina Parcheta, Urszula Ostaszewska, Janusz Datta

Wpływ technicznych włókien celulozowych na wybrane właściwości kompozytów kauczuku naturalnego

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu technicznych włókien celulozowych (dodanych w ilości 10, 20, 30 i 40 phr) jako naturalnego napełniacza na wybrane właściwości kompozytów na osnowie kauczuku naturalnego. Zbadano właściwości wulkanizatów przy statycznym rozciąganiu, w próbie rozdzierności, a także twardość, elastyczność przy odbiciu oraz ścieralność otrzymanych materiałów. Wyniki badań zostały porównane z wulkanizatem referencyjnym niezawierającym włókien celulozowych. Stwierdzono, że wzrost ilości napełniacza powoduje wydłużenie czasu wulkanizacji oraz wyraźne pogorszenie wybranych właściwości mechanicznych otrzymanych kompozytów kauczukowych.
Art. w PDF do pobrania

Przemysław Jaszak

Racjonalizacja kształtu gumowej membrany zaworu zaporowego

W artykule przedstawiono sposób modelowania pracy zaworu zaporowego. Podstawowym celem pracy było zwiększenie wytrzymałości mechanicznej elastycznej membrany oraz poprawa stopnia szczelności wewnętrznej zaworu, poprzez modyfikację kształtu membrany. W celu ustalenia przyczyn powstałego miejsca uszkodzenia pierwotnej konstrukcji, przeprowadzono analizę numeryczną, która pozwoliła określić rozkład wartości naprężenia w miejscu uszkodzenia. Symulację przeprowadzono, wykorzystując Metodę Elementów Skończonych. Do odzwierciedlenia nieliniowych właściwości materiału gumy wykorzystano hipersprężysty model materiału Mooneya-Rivlina. Dzięki analizie numerycznej oraz kolejnym próbom modyfikacji geometrii membrany, zmniejszono naprężenie w miejscu pierwotnego uszkodzenia oraz zapewniono wymagany nacisk stykowy wpływający na poziom szczelności wewnętrznej zaworu. Otrzymany w wyniku kolejnych iteracji obliczeń numerycznych kształt membrany przebadano eksperymentalnie. Ostatecznie liczba cykli otwarcia i zamknięcia zaworu wzrosła z 5 do 298.
Art. w PDF do pobrania

N.R. Prokopchuk, R.M. Dolinskaya, A.Y. Poloz, Y.R. Ebich

Przemiana lepkosprężysta i właściwości napełnionych kompozytów epoksydowych odpornych na ścieranie

Badano właściwości lepkosprężyste napełnionych kompozytów epoksydowych na bazie żywicy dian ED-20, w temperaturze 60-140°C, w zależności od zawartości napełniacza, węglika krzemu. Przedstawiono różnice we właściwościach kompozytów w zależności od zmiany stosunku energii odkształcenia sprężystego i plastycznego. Te energie odkształcenia kompozytów są z kolei określane przez morfologię wzmacniającego napełniacza o małej plastyczności.
Art. w PDF do pobrania

Spis treści w PDF


prenumerata

Konferencja ELASTOMERY 2017


XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2017
"Z gumą przez życie"


www.konferencja.elastomery.pl
Sprawozdanie z Konferencji Elastomery 2017
The report from ELASTOMERS 2017 Conference

Konferencja ELASTOMERY 2015


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015
"Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość"

3-5 listopada 2015, Tours, Francja

XVIth International Science and Technology Conference Elastomers 2015
"Elastomery 2015. Elaboration, Characterization, Recycling and Durability"

November 3-5, 2015, Tours, France

Strona konferencji: elastomery2015.sciencesconf.org
Relacja z konferencji w PDF

Konferencja ELASTOMERY 2013

"Nauka i przemysł"

Cykliczna konferencja związana z przemysłem gumowym

15. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
ELASTOMERY' 2013 "Nauka i przemysł"

23 - 25 października 2013 r.

15. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS' 2013 "Science & Industry"

23 - 25 October 2013

Relacja z konferencji w PDF