Czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku. Zawiera publikacje w języku polskim i angielskim dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie.

Czasopismo znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych
- w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w cz. B jest notowane liczbą 8 pkt. za zamieszczoną w nich publikację naukową.


“Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Index Copernicus”, “Chemical Abstracts” i “Rapra Abstracts”
(w tych ostatnich również referowane).


Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady i artykuły sponsorowane.

W najnowszym numerze...

Nr 4(113), Tom 21(2017)


okładka Elastomery nr 4/2017

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Urszula Pawłowska W bieżącym numerze publikujemy bardzo interesujące artykuły na temat:

  • kontrolowanej funkcjonalizacji alotropów węgla sp2 w celu wzmocnienia elastomerów dienowych;
  • wpływu składu oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych;
  • plastyfikatorów pochodzenia biologicznego stosowanych w przemyśle gumowym;
Zapraszam jak zwykle do lektury naszych stałych działów zawierających bieżące informacje branżowe, przegląd nowych patentów i zgłoszeń patentowych oraz aktualnej literatury fachowej.
W dniach 21-23 listopada 2017 r. odbyła się w Warszawie XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery'2017 "Z gumą przez życie" organizowana przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie wspólnie z Instytutem Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.konferencja.elastomery.pl. W numerze 1/2018 naszego czasopisma, poświęconym tej Konferencji, będą zamieszczone artykuły, których autorzy prezentowali swoje wyniki na konferencji, a także relacje po polsku i po angielsku.
Tradycyjnie na końcu numeru zamieszczamy też spis treści rocznika 21 (2017) oraz spis Autorów i Recenzentów tego rocznika.
Wszystkim naszym Czytelnikom i Sympatykom życzę dobrego wypoczynku świątecznego oraz wiele zadowolenia, satysfakcji, pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2018.

Urszula Pawłowska, Redaktor Naczelna

Vincenzina Barbera, Andrea Bernardi, Giulio Torrisi, Alessandro Porta, Maurizio Galimberti

Kontrolowana funkcjonalizacja alotropów węgla sp2 w celu wzmocnienia elastomerów dienowych

W artykule przedstawiono reakcje funkcjonalizacji alotropów węgla sp2, zarówno nano-, jak i nanostrukturalnych, zdolnych do wprowadzania heteroatomów, takich jak tlen i azot, bez zmiany struktury krystalicznej materiałów grafitowych. Alotropami węgla sp2 były: sadza (CB), grafit nanokrystaliczny o dużej powierzchni (HSAG), wielowarstwowe nanorurki węglowe (CNT). Reakcje alotropów węgla przeprowadzono za pomocą KOH lub nadtlenku wodoru lub pochodnej serinolu, 2-(2,5-dimetylo-1H-pirol-1-ylo)-1,3-propanodiolu (serinolopirolu, SP), w nieobecności rozpuszczalników lub katalizatorów, po prostu dostarczając energii cieplnej lub mechanicznej. Kompozyty utwardzane siarką z grupami hydroksylowymi HSAG (z reakcji z KOH) wykazały lepsze właściwości mechaniczne niż kompozyty uzyskane w wyniku mieszania w stanie stopionym z czystym HSAG. CB funkcjonalizo- wana za pomocą SP była w stanie zapewnić redukcję efektu Payne'a w mieszankach opartych na CB i krzemionce.
Art. w PDF do pobrania

Monika Zielińska, Roger Seyger, Wilma K. Dierkes, Dariusz Bielinski, Jacques W.M. Noordermeer

Wpływ składu oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych. Cz. III. Badania końcowe i wnioski

W artykule skupiono się na problemie zależności pęcznienia wulkanizatów EPDM od czasu, w trzech różnych rozpuszczalnikach: o-ksylenie, cyklooktanie i dodekanie lub ich mieszaninach, w temperaturach 22 °C, 40 °C lub 60 °C, naśladując warunki panujące w szybach wiertniczych. Wyniki badań sorpcji rozpuszczalników przez wulkanizaty dostarczają cennych informacji na temat charakteru ich transportu w kompozycie polimerowym, tj. szybkości, z jaką rozpuszczalnik dyfunduje w matrycy polimerowej. Zmierzono szybkości pęcznienia usieciowanych próbek kauczuku EPDM w16 rozpuszczalnikach organicznych, w różnej temperaturze. Wzrost masy próbki następuje w następującym porządku: cykloalkany > węglowodory aromatyczne > alkany. Lepszym, od pęcznienia w jednym roztworze, sposobem oznaczania parametru rozpuszczalności gumy jest obserwacja jej zachowania się w mieszaninie różnych rozpuszczalników. Jeżeli składniki takiej mieszaniny mają taką samą objętość molową, są absorbowane przez gumę w takiej samej proporcji, w jakiej były zmieszane. Natomiast mieszanina dwóch roztworów o różnej objętości molowej pozwala przesunąć średni parametr rozpuszczalności układu w kierunku parametru rozpuszczalności kauczuku EPDM i uzyskać większą wartość pęcznienia równowagowego polimeru w porównaniu z jego pęcznieniem w roztworach składowych. Uzyskane wyniki wskazują, że pęcznienie wulkanizatów w "czystych" rozpuszczalnikach prawie nie zależy od temperatury w badanym zakresie (20-80 °C), natomiast parametr rozpuszczalności kauczuku EPDM w mieszaninie roztworów maleje w podwyższonej temperaturze. Oddziaływania polimer-rozpuszczalnik są najbardziej czułym i ważnym parametrem z punktu widzenia oznaczania szybkości pęcznienia wulkanizatów. Z przeprowadzonych badań EPDM, przy użyciu trzech rodzajów rozpuszczalników wynika, że im większa objętość molowa rozpuszczalnika, tym większy stopień pęcznienia wulkanizatów.
Art. w PDF do pobrania

Marcin Włoch, Ewa Głowińska, Urszula Ostaszewska, Janusz Datta

Przeciwutleniacze stosowane w produkcji wyrobów gumowych. Część II. Obecne kierunki badań ze szczególnym uwzględnieniem przeciwutleniaczy polimerycznych oraz przeciwutleniaczy otrzymanych z użyciem substancji pochodzenia naturalnego

Powszechnie wykorzystywane w przemyśle gumowym przeciwutleniacze są substancjami otrzymywanymi ze źródeł pochodzenia petrochemicznego i wykazują działanie toksyczne względem człowieka i środowiska naturalnego. Projektowanie nowoczesnych przeciwutleniaczy powinno zatem skupiać się na zminimalizowaniu wad obecnie stosowanych przeciwutleniaczy. Przedstawiona praca obejmuje przegląd literatury z lat 2000-2017 w zakresie nowoczesnych przeciwutleniaczy ze szczególnym uwzględnieniem polimerycznych przeciwutleniaczy petrochemicznych oraz przeciwutleniaczy pochodzenia naturalnego (lub zsyntezowanych z użyciem substancji pochodzenia naturalnego).
Art. w PDF do pobrania

Spis treści w PDF


prenumerata

Konferencja ELASTOMERY 2017


XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2017
"Z gumą przez życie"


Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie wspólnie z Instytutem Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej organizuje XVII Konferencję Naukowo-Techniczną Elastomery'2017 "Z gumą przez życie".
Konferencja odbędzie się w dniach 21-23.11.2017 r., tradycyjnie w hotelu Gromada „Dom Chłopa” w Warszawie.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 31.05.2017 r.

www.konferencja.elastomery.pl
Konferencja Elastomery 2017 I komunikat (w pliku PDF)
Elastomers 2017 Conference first announcement (in PDF file)

Konferencja ELASTOMERY 2015


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015
"Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość"

3-5 listopada 2015, Tours, Francja

XVIth International Science and Technology Conference Elastomers 2015
"Elastomery 2015. Elaboration, Characterization, Recycling and Durability"

November 3-5, 2015, Tours, France

Strona konferencji: elastomery2015.sciencesconf.org
Relacja z konferencji w PDF

Konferencja ELASTOMERY 2013

"Nauka i przemysł"

Cykliczna konferencja związana z przemysłem gumowym

15. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
ELASTOMERY' 2013 "Nauka i przemysł"

23 - 25 października 2013 r.

15. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS' 2013 "Science & Industry"

23 - 25 October 2013

Relacja z konferencji w PDF