ELASTOMERY - kwartalnik

2019/2 – streszczenia – Kasprzyk

Paulina Kasprzyk, Daniel Bartkowski, Marcin Włoch, Janusz Datta

Efektywność działania środków przeciwstarzeniowych w procesie przyśpieszonego starzenia cieplnego

Przedmiotem przedstawionych badań są wulkanizaty kauczuku naturalnego i butadienowo-styrenowego. Celem pracy było zbadanie efektywności działania środków przeciwstarzeniowych w procesie przyspieszonego starzenia cieplnego (w czasie 7 i 14 dni w temperaturze 70°C). Do badań wykorzystano dwie substancje przeciwstarzeniowe: komercyjnie dostępny przeciwutleniacz IPPD (N-fenylo-N’-izopropylo-p-fenylenodiamina) oraz ekologiczny przeciwutleniacz K (aminowo-amidowa pochodna kalafonii). Struktura chemiczna próbek referencyjnych oraz wulkanizatów po procesie starzenia została zidentyfikowana z wykorzystaniem analizy spektroskopowej w podczerwieni (FTIR). Zbadano również właściwości mechaniczne wulkanizatów przy statycznym rozciąganiu, twardość, elastyczność przy odbiciu oraz ścieralność. Przeprowadzone badania dowiodły wysokiej efektywności działania przeciwutleniacza K, szczególnie w przypadku wulkanizatów opartych na kauczuku naturalnym.