ELASTOMERY - kwartalnik

Dla Autorów

Wskazówki dla Autorów
publikacji w czasopiśmie “Elastomery”

Szanowni Państwo!

 • Czasopismo “Elastomery” publikuje – w języku polskim lub angielskim – wyniki oryginalnych prac badawczych, naukowych i technologicznych, artykuły referatowe oraz komunikaty z dziedziny chemii, polimerów, elastomerów/gumy, technologii i przetwórstwa kauczuku, modelowania procesów przetwórczych, surowców i materiałów używanych w technologii gumy – w tym włókien chemicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, nowych metod i technik badawczych, urządzeń produkcyjnych itp.
 • Autorzy proszeni są o uwzględnienie podczas przygotowania artykułów zaleceń niniejszej instrukcji oraz przysłania Oświadczeń Autora i notki biograficznej z fotografią głównego Autora.
  Oświadczenia autora (do pobrania).

Ogólne zasady

 • Autorzy, nadsyłając pracę do druku, deklarują, że praca jest oryginalna, nie była i nie będzie w tej samej postaci publikowana w innym czasopiśmie, oraz że została przygotowana z zachowaniem zasad rzetelności naukowej i etyki pracownika naukowego.
 • Z chwilą przesłania artykułu do Redakcji, następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką oraz do rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Bez zgody Wydawcy artykuł nie może być w żadnej postaci reprodukowany ani tłumaczony.
 • Autor (Autorzy) odpowiadają za stronę merytoryczną artykułu.
 • Zgodnie z zaleceniem MNiSW wymagane jest określenie udziału poszczególnych Autorów (w postaci oświadczenia do Redakcji) oraz wkładu rzeczowego, merytorycznego i finansowego podmiotów, które przyczyniły się do powstania publikacji. (np. informacja na końcu artykułu dotycząca formy finansowania w przypadku grantu, działalności statutowej, przemysłu itp., podziękowania).
 • W przypadku zamieszczenia w zgłaszanym artykule ilustracji lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego uzyskania od pierwszego Wydawcy pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie oraz do poniesienia związanych z tym kosztów, jak również powołania się na oryginalne źródło materiału włączanego do publikacji.
 • Do artykułu powinna być dołączona zgoda na publikację wyrażona przez kierownictwo instytucji, w której pracę wykonano, oraz oświadczenia, że praca jest oryginalna i nie była dotąd nigdzie publikowana.
 • Konieczne jest podanie afiliacji wszystkich Autorów. Autor (Autorzy) artykułu proszeni są o podpisywanie prac pełnym imieniem i nazwiskiem, podanie pełnej nazwy, adresu i nr telefonu instytucji, w której praca została wykonana, oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku pracy zbiorowej prosimy o wytypowanie Autora upoważnionego do korespondencji z Redakcją i Czytelnikami oraz o podanie jego adresu, numeru telefonu i e-maila oraz przysłanie notki biograficznej z fotografią.
 • Długość artykułu łącznie z rysunkami i tabelami nie powinna przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu (format A4, 30 wierszy po 60 znaków drukarskich). Dłuższe artykuły prosimy dzielić na logiczne części, które będzie można zamieścić w kolejnych numerach naszego czasopisma.
 • Tytuł artykułu należy podać w języku polskim i angielskim.
 • Do artykułu powinno być dołączone jego streszczenie (ok. 100 słów) i słowa kluczowe oraz tytuły tabel i podpisy rysunków w języku polskim i angielskim.
 • Należy zadbać o przejrzyste oddzielenie własnych wyników badań od cytowań z literatury. Typowa struktura publikacji zawiera: wprowadzenie, cel pracy, część doświadczalną, wyniki badań i dyskusję, podsumowanie, wnioski, cytowaną literaturę.
 • Należy używać aktualnej terminologii oraz unikać skrótów, z wyjątkiem np., itp., temp. bezpośrednio przed wartościami liczbowymi.
 • Każdy nadesłany artykuł, po wstępnym zakwalifikowaniu przez Redakcję, jest opiniowany przez co najmniej dwóch Recenzentów wyznaczonych przez Komitet Redakcyjny.
 • Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności, zgodnie z Procedurą Recenzowania dostępną na niniejszej stronie.
 • Autorzy są proszeni o wykonanie korekty autorskiej artykułu po recenzji i zwrot najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli Redakcja nie otrzyma poprawionego po recenzji artykułu w tym terminie, ani informacji od Autora o ewentualnym terminie zwrotu, będzie to uznane za rezygnację z publikacji.
 • Za formę i poprawność językową artykułu odpowiada Redakcja.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych skrótów i poprawek niewpływających na treść pracy. Dokonane zmiany zostaną przesłane Autorom do autoryzacji.
 • Artykuły należy przesyłać pocztą elektroniczną (pliki MS Word lub OpenOffice) na adres: u.pawlowska@impib.pl lub u.pawlowska@ipgum.pl lub pocztą tradycyjną – na płycie CD.

Tabele, wykresy, rysunki

 • Tabele i rysunki powinny być ponumerowane i opatrzone tytułem w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu.
 • Wszystkie fotografie, rysunki i wykresy są nazywane rysunkami.
 • Rysunki i wykresy powinny być przygotowane w formatach map bitowych tiff, bmp, jpg. Akceptujemy również grafikę wektorową – Corel Draw, wykresy w Excelu (lub w postaci innych aplikacji), osadzone w pliku Worda lub OpenOffice. Rysunki należy przysyłać w osobnych plikach – w treści artykułu prosimy zamieszczać jedynie podpisy ze wskazaniem nazwy pliku docelowego (przed lub po akapicie, w którym występuje odwołanie do rysunku). Do opisania rysunków należy używać ustalonych skrótów i symboli, ewentualne wyjaśnienia podawać w podpisie pod rysunkiem. Opis rysunku powinien być wykonany czcionką Arial lub Times New Roman o wielkości 10 pkt; szerokość linii i ramka – 1 pkt, krzywe – 1-1,5 pkt., ewentualna siatka 0,5 pkt.
 • Wykresy, tabele i rysunki są drukowane w wersji czarno-białej; kolorowe fotografie i wykresy mogą być zamieszczone odpłatnie.

Wzory, równania, symbole

 • Równania matematyczne należy pisać w tekście od nowego wiersza, numerowane cyframi arabskimi, z użyciem edytora wzorów.
 • Wzory i równania chemiczne powinny być pisane osobno czcionką 10 pkt.
 • Prosimy Autorów o używanie międzynarodowych symboli literowych określających kauczuki, homopolimery, kopolimery, terpolimery i polimery naturalne. W przypadku użycia liter greckich na marginesie tekstu prosimy podać ich brzmienie, np.: α = alfa

Literatura

 • Wykaz literatury należy podać w kolejności cytowania w tekście w następujący sposób:
  – w przypadku czasopisma: nazwisko autora, pierwsze litery imion (w pracach zbiorowych należy wymienić wszystkich autorów), obowiązujący skrót nazwy czasopisma (kursywą), rok wydania, numer rocznika lub tomu (pogrubiony), numer zeszytu, numer strony;
  – w przypadku książki: nazwisko i pierwsze litery imion autora (autorów), tytuł książki w pełnym brzmieniu (kursywą), strona, wydawca, miejsce i rok wydania, liczba stron;
  – patenty – kraj, numer, rok.

Egzemplarze autorskie

 • Autor otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma “Elastomery” z zamieszczoną publikacją oraz wersję elektroniczną publikacji w formacie pdf; w przypadku zespołu Autorów do Autora wskazanego do korespondencji przesyłamy czasopismo w liczbie do 2 egzemplarzy oraz pdf publikacji do wszystkich Współautorów. Większa liczba egzemplarzy czasopisma jest dostępna odpłatnie w cenie promocyjnej 50 zł/egz.

Opłaty

 • Artykuły w formie papierowej są publikowane za darmo.
 • Od 2016 roku czasopismo Elastomery będzie udostępniać (na stronach www. Elastomery.pl oraz w bazie BazTech) artykuły w postaci elektronicznej na zasadzie Otwartego Dostępu. Publikacja on-line jest dobrowolna i bezpłatna.

*
Uwzględnienie naszych uwag przyczyni się do nadania jednolitej formy publikowanym materiałom oraz spełni aktualne zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie dziękujemy.

Redakcja