ELASTOMERY - kwartalnik

2019/2 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 2/2019 – streszczenia

okładka Elastomery nr 2/2019

Izabela Zagożdżon, Paulina Parcheta, Ewa Głowińska, Janusz Datta

Wulkanizaty kauczuku naturalnego otrzymane z użyciem plastyfikatorów pochodzenia roślinnego

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu epoksydowanych olejów roślinnych na wybrane właściwości wulkanizatów kauczuku naturalnego. Jako plastyfikatorów użyto epoksydowanego oleju sojowego oraz epoksydowanego oleju palmowego. Wpływ olejów naturalnych porównano także z wulkanizatami przygotowanymi bez użycia zmiękczaczy, jak i zawierającymi olej maszynowy, pochodzący z przerobu ropy naftowej. Zbadano wpływ rodzaju oraz ilości zastosowanego plastyfikatora na czas wulkanizacji oraz przeprowadzono analizę właściwości otrzymanych wulkanizatów przy statycznym rozciąganiu. Ponadto, wykonano pomiar twardości oraz elastyczności przy odbiciu, a także zbadano ścieralność wulkanizatów. W celu określenia właściwości termomechanicznych otrzymanych materiałów, wybrane wulkanizaty poddano również analizie DMA. Stwierdzono, że dodatek epoksydowanych olejów naturalnych w ilości do 5 phr wpływa na poprawę wybranych właściwości mechanicznych otrzymanych wulkanizatów kauczuku naturalnego.
Art. w PDF do pobrania

Justyna Wróbel, Urszula Pawłowska, Cezary Dębek

Możliwości zastosowania sadzy popirolitycznej w elektrochemicznych źródłach prądu

Zastosowanie materiału węglowego pochodzącego z pirolizy odpadów gumowych w bateriach to temat stosunkowo nowy, którym zainteresowanie nastąpiło w ostatnich kilkunastu latach.
Materiały węglowe oparte na sadzy są komercyjnie stosowane jako dodatki o rożnych zastosowaniach elektrodowych, co stwarza potencjalnie duże możliwości aplikacyjne dla sadzy popirolitycznej. Kluczowym etapem w procesie produkcji materiałów węglowych, atrakcyjnych z punktu widzenia elektrochemicznych źródeł energii, jest odpowiednia modyfikacja i aktywacja sadzy popirolitycznej m.in. przez obróbkę chemiczną. Morfologia, liczba i rodzaj porów, powierzchnia właściwa i inne właściwości fizykochemiczne materiałów opartych na węglu popirolitycznym wpływają na pojemność właściwą i wydajność badanych elektrod. W artykule zaprezentowano przegląd prac literaturowych, dotyczących możliwości zastosowania sadzy pochodzącej z procesu pirolizy zużytych opon i wyrobów gumowych, w elektrochemicznych źródłach prądu.
Art. w PDF do pobrania

Paulina Kasprzyk, Daniel Bartkowski, Marcin Włoch, Janusz Datta

Efektywność działania środków przeciwstarzeniowych w procesie przyśpieszonego starzenia cieplnego

Przedmiotem przedstawionych badań są wulkanizaty kauczuku naturalnego i butadienowo-styrenowego. Celem pracy było zbadanie efektywności działania środków przeciwstarzeniowych w procesie przyspieszonego starzenia cieplnego (w czasie 7 i 14 dni w temperaturze 70°C). Do badań wykorzystano dwie substancje przeciwstarzeniowe: komercyjnie dostępny przeciwutleniacz IPPD (N-fenylo-N’-izopropylo-p-fenylenodiamina) oraz ekologiczny przeciwutleniacz K (aminowo-amidowa pochodna kalafonii). Struktura chemiczna próbek referencyjnych oraz wulkanizatów po procesie starzenia została zidentyfikowana z wykorzystaniem analizy spektroskopowej w podczerwieni (FTIR). Zbadano również właściwości mechaniczne wulkanizatów przy statycznym rozciąganiu, twardość, elastyczność przy odbiciu oraz ścieralność. Przeprowadzone badania dowiodły wysokiej efektywności działania przeciwutleniacza K, szczególnie w przypadku wulkanizatów opartych na kauczuku naturalnym.
Art. w PDF do pobrania

Artykuły – archiwum (powrót)