ELASTOMERY - kwartalnik

2018/1 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 1/2018 – streszczenia

okładka Elastomery nr 1/2018

Ali Vahidifar, Elnaz Esmizadeh, Denis Rodrigue

Wpływ kinetyki wulkanizacji z jednoczesnym spienianiem na rozwój morfologiczny pianek poliizoprenowych o zamkniętych komórkach

Pianki o zamkniętych komórkach oparte na kauczuku poliizoprenowym (IR) wytworzono przez formowanie tłoczne z zastosowaniem azodikarbonamidu (ADC), jako chemicznego poroforu. Zbadano wpływ temperatury przetwarzania na rozkład ADC oraz na wulkanizację IR z użyciem ADC i bez ADC, w celu określenia wpływu tego parametru na końcową morfologię pianki i właściwości mechaniczne. Badanie kinetyczne wykazało, że do interpretacji danych eksperymentalnych odpowiedni jest model autokatalityczny. Stwierdzono, że energia aktywacji rozkładu ADC (Ea = 181,8 kJ/mol) jest znacznie wyższa niż wulkanizacji IR bez ADC (Ea = 79,6 kJ/mol) lub z ADC (Ea = 72,3 kJ/mol) Wynika z tego, że wraz ze wzrostem temperatury, szybkość rozkładu ADC wzrasta bardziej niż szybkość wulkanizacji kauczuku, więc należy przeprowadzić optymalizację procesu. Zwiększenie temperatury ze 140 do 150°C zmniejszyło średni rozmiar komórek z 355 do 290 µm, zwiększając jednocześnie gęstość komórek z 73 do 118 komórek/mm3. Dalszy wzrost temperatury doprowadził jednak, ze względu na równowagę pomiędzy koalescencją komórek a sieciowaniem, do zwiększenia rozmiaru komórek oraz niższej gęstości komórek. Dla zoptymalizowanej temperatury (150°C) pianki miały najwyższy moduł sprężystości przy ściskaniu oraz twardość.
Art. w PDF do pobrania

Cezary Dębek

Możliwości zastosowania poużytkowych tonerów w mieszankach kauczukowych

W artykule przedstawiono właściwości odzyskanego na drodze recyklingu tonera stosowanego w drukarkach laserowych oraz właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuków SBR, NBR i EPDM zawierających toner w roli napełniacza. W celu porównania właściwości mieszanek i wulkanizatów wykonano analogiczne mieszanki zawierające sadze techniczne N330, N550 oraz N772. Uzyskane wyniki oceniono ze względu na możliwości aplikacji recyklingowego tonera jako napełniacza w wyrobach gumowych.
Stwierdzono możliwość zastosowania tonera jako napełniacza w wulkanizatach NBR, ponieważ uzyskuje się zadowalające właściwości mechaniczne, poprawę właściwości przerobowych oraz odporności na starzenie cieplne.
Art. w PDF do pobrania

Głowińska Ewa, Datta Janusz, Włoch Marcin, Różańska Martyna

Wpływ budowy chemicznej na zmiany właściwości mechanicznych i termomechanicznych elastomerów biopoliuretanowych

Przedmiotem niniejszej pracy są elastomery biopoliuretanowe otrzymywane metodą dwuetapową, tzw. prepolimerową, z wykorzystaniem surowców bio-pochodnych. Zbadano wpływ różnych małocząsteczkowych przedłużaczy łańcucha prepolimerowego: 1,2-biopropanodiolu oraz 1,3-biopropanodiolu na strukturę chemiczną i właściwości mechaniczne (warunki statyczne i dynamiczne) elastomerów biopoliuretanowych. Ponadto, wykorzystano również inny surowiec pochodzenia naturalnego – hydroksylowany olej sojowy (użyty jako składnik mieszaniny poliolowej). Za pomocą techniki FTIR-ATR stwierdzono zmiany w strukturze chemicznej wynikające ze zróżnicowania struktury chemicznej bioglikoli. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie wskazują na korzyść z zastosowania bioglikoli zawierających w strukturze dwie równocenne pierwszorzędowe grupy hydroksylowe. Na podstawie badań analizy dynamiczno-mechanicznej (DMA) stwierdzono zmiany modułu zachowawczego (E′) i stratności (E″) oraz współczynnika stratności (tan δ).
Art. w PDF do pobrania

Przemysław Jaszak, Janusz Skrzypacz, Konrad Adamek, Paweł Myjak

Analiza sztywności kompensatora gumowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz badań doświadczalnych

W pracy przedstawiono właściwości mechaniczne gumy EPDM i NBR o twardości 65 °ShA. Rezultaty w postaci jednoosiowego i dwuosiowego rozciągania stanowią niezbędne dane do przeprowadzenia analizy numerycznej odkształcenia elementów wykonanych z gumy. Do zaprojektowania kompensatora o zwiększonej wytrzymałości wykorzystano analizę numeryczną, bazującą na metodzie elementów skończonych. Numeryczny model kompensatora poddano złożonemu obciążeniu, wyznaczając sztywność w danym kierunku osi oraz dopuszczalne naprężenia gwarantujące bezawaryjną eksploatację kompensatora.
Art. w PDF do pobrania

Artykuły – archiwum (powrót)