ELASTOMERY - kwartalnik

2017/4 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 4/2017 – streszczenia

okładka Elastomery nr 4/2017

Vincenzina Barbera, Andrea Bernardi, Giulio Torrisi, Alessandro Porta, Maurizio Galimberti

Kontrolowana funkcjonalizacja alotropów węgla sp2 w celu wzmocnienia elastomerów dienowych

W artykule przedstawiono reakcje funkcjonalizacji alotropów węgla sp2, zarówno nano-, jak i nanostrukturalnych, zdolnych do wprowadzania heteroatomów, takich jak tlen i azot, bez zmiany struktury krystalicznej materiałów grafitowych. Alotropami węgla sp2 były: sadza (CB), grafit nanokrystaliczny o dużej powierzchni (HSAG), wielowarstwowe nanorurki węglowe (CNT). Reakcje alotropów węgla przeprowadzono za pomocą KOH lub nadtlenku wodoru lub pochodnej serinolu, 2-(2,5-dimetylo-1H-pirol-1-ylo)-1,3-propanodiolu (serinolopirolu, SP), w nieobecności rozpuszczalników lub katalizatorów, po prostu dostarczając energii cieplnej lub mechanicznej. Kompozyty utwardzane siarką z grupami hydroksylowymi HSAG (z reakcji z KOH) wykazały lepsze właściwości mechaniczne niż kompozyty uzyskane w wyniku mieszania w stanie stopionym z czystym HSAG. CB funkcjonalizo- wana za pomocą SP była w stanie zapewnić redukcję efektu Payne’a w mieszankach opartych na CB i krzemionce.
Art. w PDF do pobrania

Monika Zielińska, Roger Seyger, Wilma K. Dierkes, Dariusz Bielinski, Jacques W.M. Noordermeer

Wpływ składu oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych. Cz. III. Badania końcowe i wnioski

W artykule skupiono się na problemie zależności pęcznienia wulkanizatów EPDM od czasu, w trzech różnych rozpuszczalnikach: o-ksylenie, cyklooktanie i dodekanie lub ich mieszaninach, w temperaturach 22 °C, 40 °C lub 60 °C, naśladując warunki panujące w szybach wiertniczych. Wyniki badań sorpcji rozpuszczalników przez wulkanizaty dostarczają cennych informacji na temat charakteru ich transportu w kompozycie polimerowym, tj. szybkości, z jaką rozpuszczalnik dyfunduje w matrycy polimerowej. Zmierzono szybkości pęcznienia usieciowanych próbek kauczuku EPDM w16 rozpuszczalnikach organicznych, w różnej temperaturze. Wzrost masy próbki następuje w następującym porządku: cykloalkany > węglowodory aromatyczne > alkany. Lepszym, od pęcznienia w jednym roztworze, sposobem oznaczania parametru rozpuszczalności gumy jest obserwacja jej zachowania się w mieszaninie różnych rozpuszczalników. Jeżeli składniki takiej mieszaniny mają taką samą objętość molową, są absorbowane przez gumę w takiej samej proporcji, w jakiej były zmieszane. Natomiast mieszanina dwóch roztworów o różnej objętości molowej pozwala przesunąć średni parametr rozpuszczalności układu w kierunku parametru rozpuszczalności kauczuku EPDM i uzyskać większą wartość pęcznienia równowagowego polimeru w porównaniu z jego pęcznieniem w roztworach składowych. Uzyskane wyniki wskazują, że pęcznienie wulkanizatów w „czystych” rozpuszczalnikach prawie nie zależy od temperatury w badanym zakresie (20-80 °C), natomiast parametr rozpuszczalności kauczuku EPDM w mieszaninie roztworów maleje w podwyższonej temperaturze. Oddziaływania polimer-rozpuszczalnik są najbardziej czułym i ważnym parametrem z punktu widzenia oznaczania szybkości pęcznienia wulkanizatów. Z przeprowadzonych badań EPDM, przy użyciu trzech rodzajów rozpuszczalników wynika, że im większa objętość molowa rozpuszczalnika, tym większy stopień pęcznienia wulkanizatów.
Art. w PDF do pobrania

Marcin Włoch, Ewa Głowińska, Urszula Ostaszewska, Janusz Datta

Przeciwutleniacze stosowane w produkcji wyrobów gumowych. Część II. Obecne kierunki badań ze szczególnym uwzględnieniem przeciwutleniaczy polimerycznych oraz przeciwutleniaczy otrzymanych z użyciem substancji pochodzenia naturalnego

Powszechnie wykorzystywane w przemyśle gumowym przeciwutleniacze są substancjami otrzymywanymi ze źródeł pochodzenia petrochemicznego i wykazują działanie toksyczne względem człowieka i środowiska naturalnego. Projektowanie nowoczesnych przeciwutleniaczy powinno zatem skupiać się na zminimalizowaniu wad obecnie stosowanych przeciwutleniaczy. Przedstawiona praca obejmuje przegląd literatury z lat 2000-2017 w zakresie nowoczesnych przeciwutleniaczy ze szczególnym uwzględnieniem polimerycznych przeciwutleniaczy petrochemicznych oraz przeciwutleniaczy pochodzenia naturalnego (lub zsyntezowanych z użyciem substancji pochodzenia naturalnego).
Art. w PDF do pobrania

Artykuły – archiwum (powrót)