ELASTOMERY - kwartalnik

2017/3 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 3/2017 – streszczenia

okładka Elastomery nr 3/2017

Ján Kruželák, Rastislav Dosoudil, Ivan Hudec

Kompozyty oparte na kauczuku EPDM napełnione ferrytem strontu

Do kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) wprowadzono ferryt strontu w celu uzyskania magnetycznych kompozytów gumowych. Do wulkanizacji mieszanek kauczukowych użyto zarówno tradycyjnych siarkowych, jak i nadtlenkowych zespołów sieciujących. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu zawartości magnetycznego napełniacza oraz rodzaju zespołu wulkanizującego na właściwości magnetyczne i fizyko-mechaniczne otrzymanych materiałów kompozytowych. Wyniki uzyskanych badań potwierdziły możliwość efektywnego otrzymywania kompozytów gumowych zarówno poprzez wulkanizację siarkową, jak i nadtlenkową. Nieznacznie większą wytrzymałość na rozciąganie kompozytów usieciowanych za pomocą nadtlenkowego zespołu wulkanizującego można przypisać odpowiedniej kombinacji nadtlenku dikumylu i koagenta (tzn. dimetakrylanu glikolu etylenowego). Zastosowanie ferrytu strontu w obu rodzajach kompozytów przyczyniło się do znacznego zwiększenia szczątkowej indukcji magnetycznej.
Art. w PDF do pobrania

Barbara Pellizzari, Jean-Marie Dohan, Fabio Bacchelli

Zrównoważony rozwój w przemyśle gumowym dzięki plastyfikatorom pochodzenia biologicznego

Opisano zastosowanie plastyfikatorów pochodzenia biologicznego w przemyśle gumowym w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w zakresie bezpieczeństwa dla środowiska całego cyklu produkcyjnego. W niniejszym artykule przedstawiono nową generację plastyfikatorów otrzymanych z olejów roślinnych, skomercjalizowanych pod nazwą Matrilox®. Zgodnie z wynikami różnych testów (DSC, TGA, właściwości fizycznych, starzenia) nowe bio-plastyfikatory, uzyskane metodą bio-rafinacji i zastosowane w typowych mieszankach kauczukowych (NBR, SBR, BR, NR), mogą z powodzeniem służyć jako częściowe lub całkowite zamienniki tradycyjnych plastyfikatorów.
Art. w PDF do pobrania

David Manas, Ales Mizera, Miroslav Manas, Pavel Stoklasek, Ivan Hudec

Nowa aparatura do badania odporności na zużycie typu chip-chunk

Zużycie to zjawisko, którego nigdy nie da się całkowicie wyeliminować. Występuje ono we wszystkich aspektach życia. Chociaż problem zużywania się materiałów metalowych został szczegółowo opisany, problem zużycia wyrobów gumowych wymaga dalszego badania. Produkcja opon jest największym sektorem wyrobów z gumy. Ich zużycie jest ważnym czynnikiem zarówno dla producentów, jak i użytkowników. Producenci starają się produkować opony o większej odporności na zużycie niż ich konkurenci, natomiast użytkownicy szukają opony o najlepszej odporności na zużycie. Zużycie jest zazwyczaj rozpatrywane pod kątem ścieralności, określanej jako utrata materiału, która jest wynikiem oddziaływania mechanicznego na powierzchnię gumy. Odporność na ścieranie jest zjawiskiem skomplikowanym i zależy od wielu rzeczy, lokalizacji, sztywności, trwałości termicznej, odporności na rozcięcia i rozdarcia itp., a różne zastosowania wymagają róznego zestawu tych właściwości. Celem tego artykułu jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienie zużycia opon terenowych, które są użytkowane w trudnych warunkach, takich jak kamieniołomy, place budowy czy lasy. W celu zbadania takiego typu zużycia, określanego jako efekt chip-chunk, zaprojektowano, zbudowano i zweryfikowano w praktyce udoskonalone urządzenie opisane w tej pracy.
Art. w PDF do pobrania

Franky Puype, Jiži Samsonek

Desorpcja termiczna – rozwojowa metoda chemii analitycznej tworzyw sztucznych i gumy

Desorpcja termiczna jest to technika pobierania próbek, wykorzystująca ciepło w celu zwiększenia lotności analizowanych substancji w taki sposób, że mogą być usuwane ze stałej osnowy (tworzywa sztucznego, drewna, tekstyliów, wyciągów, piany, włosów, żelu, farby itp.). Umożliwia ona analizę prawie wszystkich rodzajów materiałów na poziomie śladowym, bez wstępnej obróbki próbek. W artykule opisano krótko analityczne podejście do badania wielu materiałów z tworzyw sztucznych / gumy za pomocą desorpcji termicznej z chromatografią gazową połączoną ze spektrometrią masową (TD-GC-MS).
Opisano dostępne systemy: bezpośrednią desorpcję termiczną, przekierowaną desorpcję termiczną (zimna pułapka), komorę emisyjną TD-GC-MS, analizę gazów wydzielonych (EGA), a także ich potencjalną przydatność, szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego, jak wykrywanie dodatków w tworzywach sztucznych i gumie, lotnych związków organicznych(VOC / SVOC), analizę defektów, ciekłe nastrzyki / ekstrakty / płukanki.
Art. w PDF do pobrania

Artykuły – archiwum (powrót)