ELASTOMERY - kwartalnik

2017/1 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 1/2017 – streszczenia

okładka Elastomery nr 1/2017

Marcin Włoch, Kazimierz Dąbrowski, Urszula Ostaszewska, Janusz Datta

Przeciwutleniacze stosowane w produkcji wyrobów gumowych. Część I. Procesy starzenia gumy i obecnie stosowane przeciwutleniacze – przegląd, korzyści i zagrożenia

Materiały gumowe ulegają procesom zużycia i starzenia, które początkowo obniżają ich jakość, a w efekcie uniemożliwiają dalsze użytkowanie wyrobów ze względu na pogorszenie właściwości mechanicznych. Zapobieganie procesom degradacji materiałów gumowych obejmuje stosowanie środków przeciwstarzeniowych, takich jak przeciwutleniacze lub antyozonanty. Przedstawiona praca przeglądowa stanowi pierwszą część artykułu dotyczącego przeciwutleniaczy zalecanych do produkcji wyrobów gumowych. Omówiono procesy starzenia gumy oraz rodzaje obecnie używanych przeciwutleniaczy, uwzględniając korzyści i zagrożenia wynikające z ich stosowania.
Art. w PDF do pobrania

Tomasz Gozdek, Mariusz Siciński, Dariusz M. Bieliński, Michał Okraska, Hieronim Szymanowski, Anna Piątkowska

Wpływ plazmochemicznie modyfikowanych nanorurek węglowych na właściwości wulkanizatów siarkowych kauczuku butadienowo-styrenowego

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących aktywowanego plazmą tlenową szczepienia funkcyjnych silanów: winylowego (Silan V) lub merkaptanowego (Silan M), na powierzchni funkcjonalizowanych wielościennych nanorurek węglowych (multi-walled carbon nanotubes, MWCNT): karboksylowanych (CNT-COOH) i hydroksylowanych (CNT-OH). Zbadano wpływ modyfikacji na swobodną energię powierzchniową MWCNT oraz jej składowe, jak również wpływ mocy plazmy na efektywność szczepienia silanów na aktywowanej powierzchni nanorurek. Stwierdzono, że silany wprowadzone na powierzchnię MWCNT mają wpływ na strukturę węzłów sieci przestrzennej siarkowych wulkanizatów kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Uzyskany efekt wzmocnienia wulkanizatów napełnionych zmodyfikowanymi plazmowo-chemicznie MWCNT polega na szczepieniu chemicznym silanów na ich powierzchni – zwiększających oddziaływania na granicy faz kauczuk-napełniacz, oraz pękaniu nanorurek – poprawiających ich dyspersję w kauczuku.

Tatiana Brzozowska, Grzegorz Makomaski, Janusz Zieliński, Izabella Legocka

Struktura asfaltu modyfikowanego kopolimerem styren-butadien-styren (SBS) i woskiem syntetycznym

W pracy przedstawiono wyniki badań struktury asfaltu modyfikowanego kopolimerem SBS i woskiem syntetycznym. Do asfaltu drogowego 35/50 dodawano kopolimer styren-butadien-styren (SBS) w ilości 1-4% mas. oraz 0,5% mas. wosku syntetycznego. Dokonano oceny ilościowej i jakościowej struktury otrzymanych układów trójskładnikowych za pośrednictwem mikroskopii optycznej z przystawką fluorescencyjną. Na podstawie jakościowych i ilościowych badań mikroskopowych określono homogeniczność kompozycji asfaltowo-polimerowych, a także wielkość cząstek polimeru w asfalcie.

Konrad Kwiatkowski, Paweł Michalski

Korelacja między zużyciem ściernym a właściwościami mechanicznymi elastomerów uretanowych

Celem przedstawionej pracy było określenie zależności występujących między zużyciem ściernym elastomerów uretanowych a ich właściwościami mechanicznymi: twardością, wytrzymałością na rozdzieranie i wytrzymałością na rozciąganie. Poliuretany syntezowano metodą dwuetapową, przez przedłużanie łańcucha prepolimeru. Otrzymane elastomery były materiałami termoplastycznymi różniącymi się składem oraz zawartością segmentów giętkich. W pracy opisano zastosowane metody badań właściwości mechanicznych oraz przeprowadzono statystyczną analizę otrzymanych wyników.

Artykuły – archiwum (powrót)