ELASTOMERY - kwartalnik

2016/4 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 4/2016 – streszczenia

okładka Elastomery nr 4/2016

Monika Zielińska, Roger Seyger, Wilma K. Dierkes, Dariusz Bieliński, Jacques W.M. Noordermeer

Wpływ oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych. Cz.II. Część doświadczalna

Pierwsza część artykułu przedstawia mechanizm oddziaływania między rozpuszczalnikami węglowodorowymi a usieciowanym kauczukiem (reprezentującym usieciowaną strukturę przestrzenną). Zagadnienie zostało przedyskutowane z punktu widzenia podstawowych praw termodynamiki dotyczących rozpuszczalności, temperatury i czynników materiałowych, mających wpływ na oddziaływanie rozpuszczalników na napełnione wulkanizaty oraz wpływu na ich właściwości. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących pęcznienia nienapełnionych, siarkowych wulkanizatów EPDM w węglowodorowych rozpuszczalnikach wchodzących w skład olejów mineralnych i paliw, oraz w ich mieszaninie. Za pomocą chromatografii gazowej, z zastosowaniem metody headspace, oznaczono stopień spęcznienia wulkanizatów kauczuku przez różne składniki mieszaniny rozpuszczalników w funkcji temperatury.
Art. w PDF do pobrania

Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław M. Rzymski

Stosowanie substancji sprzęgającej i krzemionki strącanej w mieszaninach kauczuku butadienowo-styrenowego z butadienowym

Współczesne opony samochodowe powinny charakteryzować się dobrą przyczepnością do oblodzonej (IG) i mokrej (WG) nawierzchni oraz małymi oporami toczenia (RR). Współdecyduje to o bezpieczeństwie jazdy (IG, WG) oraz zużyciu paliwa (RR) przez silnik pojazdu. Stwierdziliśmy, że zastosowanie 4,8-6,4 cz. mas. tetrasiarczku bis(trietoksysililopropylu) jako substancji sprzęgającej (CA) oraz krzemionki strącanej o powierzchni BET = 130 m2/g oraz małej ilości sadzy N 234, w poddanej obróbce termomechanicznej (HT) mieszaninie kauczuku butadienowo-styrenowego funkcjonalizowanego w łańcuchu grupami estrowymi lub na końcu łańcucha N-metylopirolidonem (CF-SBR lub EF-SBR) z kauczukiem butadienowym (BR), prowadzi do wulkanizatów o zwiększonej IG i WG, bez pogorszenia RR.
Z punktu widzenia RR, IG, WG oraz innych wskaźników, wulkanizaty mieszanin CF-SBR/BR i EF-SBR/ BR, napełnionych krzemionką strącaną aktywowaną za pomocą CA, charakteryzują się korzystniejszym zespołem właściwości niż sporządzone z udziałem standardowego SBR. Powinno to być brane pod uwagę podczas projektowania składu oraz warunków przetwarzania mieszanek kauczukowych stosowanych do wytwarzania bieżników opon samochodowych.

Agnieszka Przybytek, Justyna Kucińska-Lipka, Helena Janik

Termoplastyczne włókna elastomerowe i ich zastosowanie w druku 3D

Praca stanowi przegląd dostępnych na rynku krajowym i zagranicznym materiałów używanych w technologii druku 3D. Szczególną uwagę poświęcono elastycznym włóknom (ang. flexible filaments) oraz ich potencjalnemu zastosowaniu w przemyśle. Przedstawiono i oceniono stosowane technologie druku 3D. Scharakteryzowano nowoczesne włókna kompozytowe, ich właściwości i zastosowanie. Opisano także najnowsze doniesienia literaturowe związane z otrzymywaniem nowoczesnych termoplastycznych elastomerów (TPE) do wykorzystania w technologii druku 3D. Na podstawie przeanalizowanych publikacji zauważono ogromny wzrost zainteresowania wykorzystaniem termoplastycznych poliuretanów (TPU) w przemyśle elektronicznym, medycznym oraz obuwniczym. Dostępne na rynku nowoczesne produkty wykonane przy użyciu drukarek 3D z wykorzystaniem TPU, potwierdzają te doniesienia. Interesujące jest wykorzystanie wodnych dyspersji TPU z możliwą kontrolą bioaktywności do zastosowań w inżynierii tkankowej.
Dodatek do wodnych dyspersji TPU, biopolimerów lub poli(tlenku etylenu) (PEO) powoduje znaczny wzrost ich lepkości. Pozwala to na użycie tego materiału w drukarkach 3D w technologii niskotemperaturowego drukowania (LFDM). Możliwość kontrolowanej zmiany właściwości fizycznych i mechanicznych, wyjątkowa elastyczność, trwałość oraz łatwość przetwórstwa termoplastycznych elastomerów otwierają nowe możliwości wykorzystania druku 3D. Dzięki temu technologia ta przestaje być narzędziem jedynie do prototypowania – umożliwia ona drukowanie materiałów gotowych do użytku na skalę przemysłową.
Art. w PDF do pobrania

Inez Kowalczyk, Magdalena Kwiatkowska, Zbigniew Rosłaniec

Kwas 2,5-furanodikarboksylowy jako potencjalny składnik kopolimerów o właściwościach elastomerowych

Praca stanowi przegląd literatury na temat kwasu 2,5-furanodikarboksylowego, zaliczanego do grona najbardziej obiecujących monomerów pochodzenia roślinnego. Wykazuje podobieństwo pod względem budowy chemicznej oraz reaktywności do kwasu tereftalowego (PTA), głównego monomeru w syntezie poliestrów oraz estrowych elastomerów termoplastycznych. Opisano sposoby jego syntezy z biomasy (polisacharydów, skrobi lub ligninocelulozy), a także jego potencjalne zastosowania oraz prace badawcze nad charakterystyką elastomerów termoplastycznych z jego udziałem. Jak pokazują wyniki badań, zastąpienie PTA kwasem FDCA w estrowych segmentach sztywnych nie pogarsza właściwości kopolimerów, nadal zachowują one cechy elastomerów i łatwość przetwórstwa.
Słowa kluczowe: kwas 2,5-furanodikarboksylowy, elastomery termoplastyczne, biomasa, monomery pochodzenia roślinnego.
Art. w PDF do pobrania

Artykuły – archiwum (powrót)