ELASTOMERY - kwartalnik

2016/1 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 1/2016 – streszczenia

okładka Elastomery nr 1/2016

Sylwia Krzemińska, Władysław M. Rzymski

Materiały na rękawice ochronne z lateksu XNBR

Zbadano wpływ rodzaju glinokrzemianu warstwowego wprowadzonego do lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (L-XNBR) na właściwości mechaniczne i barierowe materiałów otrzymanych w postaci błon lateksowych. Do badań użyto bentonitu modyfikowanego IV-rzędowymi solami amoniowymi (Nanobentu ZR-1 lub Bentonitu Specjal S-90). Lateks XNBR usieciowano konwencjonalnie siarką (1,5 cz. mas.). Badane właściwości uzyskanych nanokompozytów to: odporność błon na przekłucie, przecięcie, ścieranie i rozdzieranie oraz właściwości barierowe wobec olejów mineralnych. Dodatek nanonapełniaczy w ilości 10 cz. mas. do lateksu XNBR nie zmienił znacząco właściwości barierowych i mechanicznych usieciowanych błon. Odporność na działanie oleju mineralnego była jednakowa, niezależnie od rodzaju napełniacza. Pod względem parametrów mechanicznych korzystniejsze okazało się stosowanie bentonitu Specjal S-90, ponieważ wytworzony nanokompozyt spełniał wymagania odporności na ścieranie, przecięcie i przekłucie, stawiane wielofunkcyjnym rękawicom ochronnym.
Art. w PDF do pobrania

Aneta Stępkowska, Dominik Kowalczyk

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w sadzach technicznych

W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wybranych sadzach technicznych, dostępnych w handlu na polskim rynku, powszechnie stosowanych do produkcji gumy. Badania węglowodorów WWA prowadzono techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD). Przeprowadzono oznaczenie stężenia piętnastu WWA, spośród szesnastu znajdujących się w wykazie US EPA (Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska), w tym: naftalenu, acenaftenu, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo(a)antracenu, chryzenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.
Ogólna zawartość WWA stwierdzonych w badanych sadzach technicznych była zróżnicowana i przyjmowała wartości w zakresie od 60,78 do 165,88 mg/kg. We wszystkich ekstraktach badanych sadz technicznych wykryto obecność benzo(a)pirenu, zaliczanego do najbardziej rakotwórczych poliarenów, w ilości od 0,03 do 3,37 mg/kg.
Art. w PDF do pobrania

Konrad Kwiatkowski, Paweł Michalski

Właściwości trybologiczne elastomerów uretanowych – porównanie dwóch metod oceny zużycia ściernego

Celem przedstawionej pracy było zbadanie i porównanie zużycia ściernego elastomerów uretanowych (PUR), zarówno produkowanych komercyjnie, jak i syntezowanych we własnym zakresie. Poliuretany, różniące się składem i udziałem segmentów giętkich, były syntezowane jednoetapowo lub dwuetapowo. Odporność na zużycie ścierne jako ubytek objętości podczas ścierania określono niezależnie na dwóch najpopularniejszych aparatach: Grasselliego i Schoppera. Opisano metodykę pomiarów oraz dokonano analizy porównawczej otrzymanych wyników.

Artykuły – archiwum (powrót)