ELASTOMERY - kwartalnik

2015/4 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 4/2015 – streszczenia

okładka Elastomery nr 4/2015

Zhanna S. Shashok, Konstantin V. Vishnevskii, Nikolay R. Prokopchuk

Kompozycja elastomerowa z dodatkami wysoko zdyspergowanego węgla

Badano wpływ nanomateriału węglowego uzyskanego w plazmie z wyładowań wysokiego napięcia na trwałość kompozycji elastomerowych . Kompleksowe testy kompozytów elastomerowych zawierających dodatki węgla o dużym stopniu zdyspergowania pozwoliły na potwierdzenie modelu nieliniowego odkształcenia sprężystego makrocząsteczek oraz adhezji między między elastomerem i nanocząstkami. Wyniki tych badań zgadzają się z uzyskanymi wynikami badania lepkości Mooneya oraz relaksacji, parametrami kinetyki wulkanizacji mieszanki kauczukowej, konwencjonalnej, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu wysoko napełnionych wulkanizatów opartych na kauczukach butadienowo-nitrylowych. W celu sprawdzenia założonego mechanizmu leżącego u podstaw działania nanomateriału węglowego w kompozycjach elastomerowych, parametry ich sieci wulkanizacyjnych zostały określone metodą spęcznienia równowagowego.
Art. w PDF do pobrania

Aleksandra Hassa-Żałoba, Marta Tomaszewska, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński, Tomasz Gozdek, Mariusz Siciński

Mieszanki kauczukowe i guma z udziałem de wulkanizowanego miału gumowego. Część 2. Modyfikacja miału gumowego i granulatu

Mieszanki kauczukowe z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), stosowane w technicznych wyrobach gumowych, zostały poddane modyfikacji polegającej na częściowym zastąpieniu sadzy de wulkanizowanym miałem gumowym z jednoczesną zmianą składu mieszanek, niezbędną w celu zachowania ich właściwości przetwórczych. Mikronizowany miał gumowy wprowadzano do mieszanek kauczukowych po uprzedniej obróbce chemicznej, przez fluorowanie z fazy gazowej bądź aktywację plazmochemiczną w tzw. zimnej plazmie.
Zastosowanie miału gumowego o powierzchni zmodyfikowanej plazmochemicznie jako alternatywy dla miału niemodyfikowanego powoduje wzrost wytrzymałości wulkanizatów. Wzrasta ich współczynnik tarcia, odporność na zużycie ścierne i wielokrotne zginanie. Efekt modyfikacji zależy od rodzaju środowiska gazowego oraz mocy i czasu trwania wyładowania, przy czym konieczna jest optymalizacja dla różnych mieszanek kauczukowych. Mikronizowany miał gumowy o powierzchni modyfikowanej plazmowo można z powodzeniem wprowadzić do mieszanki w większych ilościach, nawet do 50 cz. mas./100 cz. mas. kauczuku, bez negatywnego wpływu na parametry przetwórstwa i procesu wulkanizacji oraz znaczącego pogorszenia właściwości mechanicznych wulkanizatów.
Art. w PDF do pobrania

Adrian K. Antosik, Zbigniew Czech, Paulina Bednarczyk

Samoprzylepne etykiety dyspergowalne w wodzie – otrzymywanie i badanie

W artykule przedstawiono otrzymywanie dyspergowalnych w wodzie etykiet samoprzylepnych. Otrzymane etykiety poddano podstawowym badaniom, stwierdzającym zależność szybkości dyspersji od temperatury wody, przy uwzględnieniu różnej gramatury naniesionego rozpuszczalnego w wodzie akrylanowego kleju samoprzylepnego. Przedstawione badania mają charakter modelowy.
Art. w PDF do pobrania

Artykuły – archiwum (powrót)