ELASTOMERY - kwartalnik

2015/2 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 2/2015 – streszczenia

okładka Elastomery nr 2/2015

Jubileusz 70. Rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej

24 maja 2015 r. minęło 70 lat od daty powołania Politechniki Łódzkiej, jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce i jedynej publicznej uczelni technicznej w regionie łódzkim. Z tej okazji Uczelnia zaplanowała bogate obchody rocznicy. Już 26 lutego władze Uczelni ogłosiły program obchodów jubileuszowych. Patronat Honorowy nad Jubileuszem 70-lecia Politechniki Łódzkiej objął Prezydent Rzeczpospolitej Polski Bronisław Komorowski.
Art. w PDF do pobrania

Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski

w 60 rocznicę pracy zawodowej obchodzoną w 2014 roku

Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski – Profesor zwyczajny w Instytucie Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, obecnie na ustawowej emeryturze, zatrudniony w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi.
Art. w PDF do pobrania

Kablov Victor Fedorovich, Zaikov Gennady Efremovich

Zastosowanie monomerów zdolnych do polikondensacji do wytwarzania materiałów elastomerowych pracujących w warunkach ekstremalnych

Przedstawione badania dotyczą tworzenia kompozycji elastomerowych opartych na systemach zawierających funkcjonalnie aktywne składniki, przeznaczonych do ekstremalnych warunków. Do generowania stabilizujących przemian fizycznych i chemicznych zaproponowano wykorzystanie monomerów zdolnych do polikondensacji (PCCM) i innych związków z reaktywnymi grupami. W pracy dokonano analizy termodynamicznej otwartych układów polikondensacji i uzasadnienia różnych aplikacji PCCM jako funkcjonalnie aktywnych składników materiałów elastomerowych; przedstawiono wyniki badań polikondensacji w matrycy elastomerowej oraz wykazano możliwość poprawy odporności cieplnej i odporności na korozję materiałów elastomerowych przez wprowadzenie PCCM; zaproponowano różne sposoby wykorzystania PCCM i sprawdzono je doświadczalnie.

Paulina Bednarczyk, Zbigniew Czech, Adrian K. Antosik

Badanie połysku fotoutwardzalnych lakierów uretanoakrylanowych

Fotoutwardzalne lakiery na podstawie uretanoakrylanów mogą być szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzują się zarówno bardzo dobrą odpornością na czynniki zewnętrzne, jak i zaletami dekoracyjnymi. Jedną z cech charakteryzujących te właściwości jest połysk, który określa zdolność powierzchni do kierunkowego odbijania padającego na nią światła. Powłoki lakierowe nie stanowią powierzchni zwierciadlanych; fala świetlna, padając na powierzchnię ulega częściowo odbiciu, a częściowo wnika w głąb powłoki. Natężenie promieniowania odbitego i jego rozkład kierunkowy, a także widmowy zależą od rodzaju powłoki. W niniejszej pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu fotoinicjatora na połysk lakierów uretanoakrylanowych. Właściwości optyczne powłok lakierowych zazwyczaj określa się wizualnie, porównując badaną powierzchnię z wzorcem. Zastosowanie metod instrumentalnych znacznie zwiększa dokładność i czułość badań. W przypadku poniżej opisanych badań połysku zastosowano trójkątowy połyskomierz GLS, zgodny w normami ISO 2813, ASTM D 523 oraz DIN 67530.

Elżbieta Piesowicz, Izabela Irska, Zbigniew Rosłaniec

Niekonwencjonalne układy z udziałem EPDM do zastosowań technicznych

Na podstawie kauczuku EPDM przygotowano mieszanki o zmiennej zawartości sadzy półaktywnej oraz zmiękczaczy: oleju parafinowego i chloroparafiny. Zbadano właściwości mechaniczne uzyskanych wulkanizatów: twardość, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu. Układy o najkorzystniejszych właściwościach poddano przyspieszonym badaniom starzeniowym. Na podstawie pomiarów współczynnika strat dielektrycznych oraz przenikalności dielektrycznej względnej dokonano oceny badanych układów pod względem ich przydatności jako materiałów izolacyjnych w elementach konstrukcyjnych sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajowych. Niekonwencjonalne zastosowanie polarnego plastyfikatora (chloroparafiny) do niepolarnego kauczuku (EPDM) wywołało jego dyfuzję na powierzchnię izolacji. Takie rozwiązanie zapewnia dodatkowe uszczelnienie pomiędzy izolacją gumową a prętem zawieszeniowym. Dyfundujący plastyfikator pełni funkcję dobrego odtwarzalnego zabezpieczenia przed działaniem czynników klimatycznych.

Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba, Jan Mężyński, Dariusz M. Bieliński

Mieszanki kauczukowe i guma z udziałem dewulkanizowanego miału gumowego. Cz. 1. Techniczne mieszanki kauczukowe i ich wulkanizaty

Mieszanki z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) i/lub kauczuku naturalnego (NR), stosowane do otrzymywania technicznych wyrobów gumowych, zostały poddane modyfikacji polegającej na częściowym zastąpieniu kauczuku komercyjnym dewulkanizowanym miałem gumowym z jednoczesną zmianą składu mieszanek, niezbędną do zachowania ich właściwości przetwórczych i charakterystyki eksploatacyjnej wulkanizatów. Dewulkanizowany miał gumowy o mikrometrycznym rozmiarze cząstek wprowadzano do mieszanek gumowych stosowanych do produkcji bieżników opon, masywów oponowych oraz technicznych wyrobów gumowych, bez żadnej dodatkowej modyfikacji.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że można go stosować jako zamiennik kauczuku w mieszankach gumowych na podstawie NR i/lub SBR do 20 cz. wag./100 cz. wag. kauczuku, bez znaczącego pogorszenia właściwości wulkanizatów o standardowym składzie. Taką mieszankę kauczukową można z powodzeniem wykorzystać jako materiał do produkcji masywów oponowych. Wprowadzenie większej ilości miału gumowego prowadzi do znacznego pogorszenia parametrów przetwórstwa oraz obniżenia wytrzymałości wulkanizatów, co ogranicza możliwość ich stosowania jedynie jako tańszego zamiennika w mniej wymagających aplikacjach.

Krzysztof Potocki, Michał Lewandowski

Wpływ modyfikacji fizycznej sadzy piecowej na właściwości mechaniczne wulkanizatów kauczuków polarnych i niepolarnych

Badano właściwości mechaniczne wulkanizatów SBR i NBR zawierających aktywną sadzę piecową modyfikowaną i niemodyfikowaną. Zastosowaną sadzę modyfikowano powierzchniowo za pomocą silanu zawierającego grupy aminowe. Stwierdzono, że wulkanizaty NBR zawierające sadzę modyfikowaną wykazywały lepsze właściwości wytrzymałościowe w porównaniu z wulkanizatami z sadzą niemodyfikowaną.

Artykuły – archiwum (powrót)