ELASTOMERY - kwartalnik

2015/1 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 1/2015 – streszczenia

okładka Elastomery nr 1/2015

Regina R. Usmanova and Gennady E. Zaikov

Bezpieczeństwo ekologiczne w technologii produkcji kauczuku syntetycznego

Przedstawiono działania mające na celu obniżenie emisji odpadów gazowych z instalacji w przemyśle kauczuku syntetycznego. Opracowano urządzenie do mokrego oczyszczania gazowych odpadów produkcyjnych zapewniające wysoki stopień ich oczyszczenia zarówno w laboratorium, jak i w warunkach przemysłowych. Zrealizowano projekt układu oczyszczania gazów pochodzących z produkcji kauczuku syntetycznego. Podstawą do zaprojektowania systemu oczyszczania powietrza w pomieszczeniach przemysłowych były kompleksowe badania naukowe. Spalanie odpadów gazowych w pochodniach gazowych pozwoliło na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami toksycznymi.

Justyna Gniazdowska, Halina Kaczmarek, Franciszek Ścigalski

Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota

Nanocząstki srebra (Ag-MSA) i złota (Au-MSA), otrzymane przez chemiczną redukcję soli Ag i Au z zastosowaniem kwasu merkaptobursztynowego (MSA) jako stabilizatora, wprowadzono do poliakrylamidu (PAM). Otrzymane nanokompozyty PAM scharakteryzowano metodami spektroskopowymi (FTIR, UV-Vis). Zbadano wpływ promieniowania UV (o długości fali 254 nm) na cienkie filmy i wodne roztwory poliakrylamidu oraz kompozytów poliakrylamidu z nanosrebrem i nanozłotem. Wyniki badań spektroskopowych pozwoliły stwierdzić, że w układzie poliakrylamid/nanozłoto przemiany fotochemiczne przebiegają znacznie wydajniej niż w czystym polimerze. Natomiast wpływ nanocząstek srebra na fotodegradację poliakrylamidu jest nieznaczny. Wizualizacja nanocząstek i kompozytów polimerowych – ich rozmiary, kształty, jednorodność i właściwości nanomechaniczne – zostały zbadane metodami mikroskopii skaningowej (HR-TEM i AFM).

Aleksandra Hassa-Żałoba, Marta Tomaszewska, Dariusz M. Bieliński, Anna Piątkowska

Kompozyty kauczuku butadienowo-styrenowego napełnione włóknem jako materiał uszczelnień instalacji solarnych

Obiektem badań były napełnione sadzą mieszanki na podstawie kauczuku butadienowo-styrenowego, do których wprowadzano włókna bazaltowe i/lub pulpę aramidową w celu umożliwienia zastosowania ich wulkanizatów jako materiały na uszczelnienia w instalacjach solarnych. Dobrano rodzaj użytego jako środek adhezyjny silanu, ilość oraz najkorzystniejszy sposób jego aplikacji do mieszanki kauczukowej. Zbadano wpływ ilości i rodzaju włókien oraz silanu na parametry wulkametryczne oraz właściwości mechaniczne i odporność kompozytów na działanie płynu solarnego w podwyższonej temperaturze. Najlepsze rezultaty osiągnięto w przypadku zastosowania obydwu rodzajów włókien w sumarycznej ilości 15 cz. wag./100 cz. wag. kauczuku. Pulpa aramidowa została poddana wcześniejszej impregnacji silanem, natomiast poprawę adhezji włókna bazaltowego do kauczuku zapewniono poprzez dodatek silanu bezpośrednio do mieszanki kauczukowej na etapie jej sporządzania.

Andrzej Niemierko, Małgorzata Piaskiewicz

Destrukcja elastomerowych łożysk mostowych w wyniku nieodpowiedniego składu mieszanki

Przedstawiono w skrócie główne czynniki decydujące o niezawodności i trwałości elastomerowych łożysk mostowych. Mimo 80-letniego stosowania w budownictwie mostowym łożysk elastomerowych potwierdzającego ich przydatność, czasami ulegają one zniszczeniu w wyniku zastosowania niewłaściwej technologii lub składu mieszanki. Przeanalizowano przypadek błędnego składu mieszanki opartej na kauczuku naturalnym. W rezultacie na całej wysokości zewnętrznych powierzchni bloków elastomerowych pojawiły się głębokie poziome pęknięcia. Przeprowadzone badania laboratoryjne na próbce wyciętej z jednego z bloków elastomerowych wykazały małą odporność elastomeru na ozon i działanie podwyższonej temperatury. Zadecydowano o wymianie wszystkich zniszczonych łożysk.

Artykuły – archiwum (powrót)