ELASTOMERY - kwartalnik

2014/4 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 4/2014 – streszczenia

okładka Elastomery nr 4/2014

Gennady Efremovith ZAIKOV

Moje życie (Curriculum vitae) – 80 lat

70. rocznica urodzin prof. dr. hab. inż. Władysława M. Rzymskiego,

profesora zwyczajnego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Helena Janik, Kaja Borzędowska, Maciej Sienkiewicz

Modyfikacja właściwości trybologicznych poliuretanów

W niniejszej publikacji przedstawiono opisane w literaturze naukowej metody modyfikacji właściwości trybologicznych poliuretanów i kompozytów poliuretanowych oraz metody badań tych właściwości. Porównano materiały pod względem odporności na zużycie i ścieranie. Opisano także potencjalne przyczyny zmian wymienionych właściwości. Przedstawiono właściwości trybologiczne poliuretanów i kompozytów poliuretanowych w zależności od rodzaju napełnienia. Scharakteryzowano kompozyty z wypełnieniem polimerowym (UHMWPE, PA 11, PTFE, żywica fenolowa) oraz z napełnieniem nieorganicznym (TiNTs, TiNTs-HDI, nano-ZnO, GF, CF,CF-TDI, MWCNTs, MWCNTs-TDI, nano-SiO2). Na podstawie przeanalizowanych publikacji wykazano, że wprowadzenie do elastomeru poliuretanowego napełniacza powoduje kilkakrotne zmniejszenie współczynnika tarcia ľ. Obniżenie parametru ľ można uzyskać również poprzez nawilżanie przeciwpróbki (woda, woda morska, olej). Omawiane materiały różnią się właściwościami trybologicznymi także w zależności od parametrów pracy (parametru FN, szybkości ścierania, czasu trwania pomiaru), rozmiarów i kształtu cząstek.

Mateusz Imiela, Rafał Anyszka, Dariusz M. Bieliński

Polimerowe kompozyty ceramizujące

Niniejszy artykuł stanowi przegląd informacji na temat polimerowych kompozytów ceramizujących. Proces ceramizacji jest wykorzystywany do wytwarzania kompozytów o polepszonej odporności na działanie ognia i wysokich temperatur. Podstawą większości takich kompozytów są kauczuki silikonowe, które w porównaniu z innymi popularnymi elastomerami charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną. Odpowiedni dobór napełniaczy zapewnia polepszenie właściwości mechanicznych otrzymanych kompozytów, zwiększenie ich odporności termicznej oraz poprawę właściwości barierowych wskutek tworzenia odpornej fazy ceramicznej podczas spalania kompozytu. Do tej pory odnotowano niewiele prac badawczych prowadzących do otrzymania kompozytów ceramizujących na podstawie polimerów innych niż kauczuki silikonowe.

Zbigniew Czech, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Adrian Krzysztof Antosik

Zastosowanie lasera ekscymerowego do sieciowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych

Przeprowadzono syntezę fotoreaktywnych rozpuszczalnikowych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych zawierających w swojej strukturze nienasycone fotoinicjatory wbudowane w trakcie polimeryzacji, a mianowicie 4-akryloilooksybenzofenon (ABP), 4-akryloilooksyetoksybenzofenon (AEBP) oraz fenylo-(1-akryloilooksy)-cykloheksyloketon (PAC). Otrzymanymi klejami powlekano folię poliestrową, którą następnie suszono w kanale suszącym przez 10 min w temperaturze 110°C. Otrzymane w ten sposób jednostronne taśmy samoprzylepne, o gramaturze kleju 60 g/m2, sieciowano pod lampą UV-C lub stosując do sieciowania promieniowanie UV emitowane przez laser ekscymerowy. Stwierdzono, że zastosowanie monochromatycznego lasera ekscymerowego pozwala na uzyskanie produktów samoprzylepnych o lepszej kleistości (tack), lepszej adhezji, wyższej kohezji oraz mniejszym skurczu niż w przypadku zastosowania do sieciowania spektralnej lampy UV.

Andrzej Niemierko

Łożyska elastomerowe w budownictwie mostowym

Wprowadzenie elastomeru do konstrukcji łożysk mostowych w latach 50. ubiegłego wieku spowodowało poprawę warunków podparcia przęseł mostowych oraz uprościło ich montaż i utrzymanie. W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne i obliczeniowe łożysk elastomerowych zbrojonych blachami stalowymi. W drugiej – omówiono historię stosowania łożysk elastomerowych w budownictwie mostowym w świecie oraz w Polsce.

Maria Rajkiewicz, Jakub Czakaj

Wykorzystanie odpadów gumowych w butylowych masach uszczelniających

Zagospodarowanie odpadu poprodukcyjnego i poużytkowego jest istotnym problemem przemysłu gumowego. Komercyjnie dostępny odpad w postaci regeneratu lub proszku jest potencjalnie atrakcyjnym ekonomicznie substytutem bazy elastomerowej kauczukowych mas uszczelniających. W przypadku wyrobów uszczelniających, o przydatności mieszanek butylowych decydują ich właściwości samoprzylepne. W niniejszej pracy zbadany został wpływ zawartości odpadów gumowych na właściwości użytkowe oraz przetwórcze wykonanych mieszanek.

Artykuły – archiwum (powrót)