ELASTOMERY - kwartalnik

2014/3 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 3/2014 – streszczenia

okładka Elastomery nr 3/2014

Teresa Kleps, Alicja Miłaszewska-Pieczyńska

Jubileuszowy 100. numer czasopisma „Elastomery”

Z dużą satysfakcją oddajemy w Państwa ręce 100. numer czasopisma „Elastomery”, wchodzący w skład 18 rocznika czasopisma, wydany we wrześniu 2014. Pierwszy numer „Elastomerów” ukazał się w październiku 1996 r.
„Elastomery”, zarejestrowane pod numerem ISSN PL 1427-3519, są kwartalnikiem naukowo-technicznym poświęconym tematyce polimerów wielkocząsteczkowych i stanowią polski odpowiednik znanych czasopism zagranicznych o podobnym profilu, jak „Kautschuk u. Gummi, Kunststoffe”, „Rubber Word” i innych. Są jedynym wydawanym w Polsce czasopismem naukowo-technicznym o tematyce dotyczącej wszechstronnych zagadnień związanych z elastomerami i przemysłem gumowym.

Ludomir Ślusarski

Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle gumowym

W artykule naświetlono problem nanotechnologii w przemyśle gumowym oraz przedstawiono perspektywy zastosowania nanotechnologii w Polsce w dziedzinie technologii elastomerów. Stwierdzono, że istnieje znaczna rozbieżność między poziomem nanotechnologii w Polsce i krajach rozwiniętych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, co dotyczy również zastosowania nanotechnologii w przemyśle gumowym. Dotychczas krajowe ośrodki przemysłowe nie podejmowały istotnych prac rozwojowych w zakresie nanotechnologii, które mogłyby doprowadzić do wyraźnego postępu.
W ostatnim czasie następuje pewna poprawa w tym zakresie. Na uwagę zasługują prace podejmowane przez firmy Geyer&Hosaja, Kabat i Werba dotyczące jakości opon. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło działania, które powinny zwiększyć aktywność krajowych przedsiębiorstw w tym zakresie.

Teresa Kleps, Beata Jaśkiewicz

Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych w Polsce na tle innych gałęzi przemysłu w latach 2012-2013

Przemysł gumowy w Polsce w 2013 r., podobnie jak cała gospodarka krajowa, odnotował pozytywne zjawiska ekonomiczne w porównaniu z 2012 r. Podczas gdy w 2012 r. przyrost PKB spadał, w 2013 r. nastąpiło wyraźne odwrócenie sytuacji. Ogólny wskaźnik wzrostu PKB zwiększył się z 0,7% w 2012 r. do 1,6% w 2013 r., co stanowiło jednak niższy wzrost od założonego w rządowym planie budżetu (2,2%). Dobre wyniki osiągnął również przemysł gumowy.
Produkcja najważniejszych surowców i wyrobów wytwarzanych przez przemysł chemiczny, w tym przemysł gumowy, utrzymywała się w 2013 r. na ogół, poza nielicznymi wyjątkami, na dotychczasowym poziomie. Na uwagę zasługuje znaczący wzrost krajowej produkcji tworzyw sztucznych, w tym głównie PCW (szczególnie we Włocławku, po zakończeniu remontów modernizacyjnych). Niepokojący jest natomiast spadek produkcji nawozów, co jest spowodowane m.in. wysokimi cenami importowanego gazu.

Józef T. Haponiuk, Aleksander Hejna, Łukasz Piszczyk

Wykorzystanie surowców odnawialnych i odpadowych w syntezie poliuretanów

Na podstawie literatury i badań własnych przedstawiono stan wiedzy na temat możliwości stosowania w syntezie poliuretanów surowców odnawialnych i odpadowych, głównie polioli pochodzenia roślinnego, gliceryny odpadowej z produkcji biodiesla i oleju talowego.

Kablov V.F., Zaikov G.E.

Ochrona kauczuków przed starzeniem jako wynik dyfuzji, kinetyki i oddziaływań strukturalnych

Procesy starzenia się gumy są badane z wykorzystaniem różnych metod kinetycznych i modeli matematycznych tych procesów, w tym starzenia i destrukcji w ekstremalnych warunkach. Proces starzenia się kauczuków jest zaliczany do termodynamicznie otwartych systemów nieliniowych. Okazało się, że proces starzenia może być sterowany za pomocą wewnętrznej organizacji procesów fizycznych i chemicznych oraz przez tworzenie oddziaływań zewnętrznych (przez organizację sił i strumieni termodynamicznych). Zgodnie z zasadą Onsagera, w pewnych warunkach starzenia możliwe jest sprzężenie sił termodynamicznych i strumieni. Rozpatrywane są dyfuzja i aspekty strukturalne starzenia kompozycji elastomerowych oraz wytworzonych z nich artykułów.

Urszula Ostaszewska, Jacek Magryta

Właściwości mieszanek kauczukowych i ich wulkanizatów zawierających węgiel popirolityczny

W przedstawionej pracy zbadano właściwości mieszanek kauczukowych NR, SBR i EPDM oraz ich wulkanizatów zawierających napełniacze węglowe pochodzące z pirolizy opon samochodowych oraz porównano je z właściwościami mieszanek napełnionych komercyjnymi sadzami technicznymi. Oznaczono podstawowe właściwości napełniacza węglowego zgodnie z wymaganiami dla sadzy technicznej przeznaczonej dla przemysłu gumowego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że właściwości węgla z pirolizy opon nie kwalifikują go jako odpowiednik standardowych sadzy technicznych stosowanych w przemyśle gumowym. Uzyskane wyniki badań wskazują jednakże, że właściwości mieszanek i wulkanizatów zawierających węgiel popirolityczny po obróbce mechanicznej i rozdrobnieniu do 325 mesh są zbliżone do uzyskanych z dodatkiem sadzy N772 lub N550. Otrzymane wyniki poddano obróbce metodami statystycznymi. Uzyskane współczynniki determinacji regresji liniowej dowiodły, że właściwości badanych wulkanizatów bardziej zależą od liczby olejowej niż liczby jodowej napełniaczy.

N. R. Prokopchuk, V. D. Polonik, Zh. S. Shashok

Mieszanki elastomerowe bazujące na kauczuku butadienowo-nitrylowym zawierające produkty pirolizy politetrafluoroetylenu

Badano wpływ produktów pirolizy politetrafluoroetylenu o nazwie „Forum” na właściwości mieszanek elastomerowych opartych na kauczuku butadienowo-nitrylowym. Stwierdzono, że dodatek środka modyfikującego w ilości od 0,1 do 0,6 phr powoduje redukcję lepkości, przyśpiesza proces wulkanizacji i poprawia właściwości techniczne wulkanizatów.

Artykuły – archiwum (powrót)