ELASTOMERY - kwartalnik

2014/1 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 1/2014 – streszczenia

okładka Elastomery nr 1/2014

Ludomir Ślusarski

Przemysł gumowy w pierwszej połowie XXI wieku

W referacie przedstawiono aktualne problemy surowcowe i demograficzne, istotne z punktu widzenia technologii gumy. Omówiono perspektywy postępu w tej dziedzinie, zwracając uwagę na zastosowanie nowych metod badań i surowców, szczególnie wykorzystanie nanonapełniaczy i biopolimerów oraz konieczność efektywnego recyklingu zużytych wyrobów gumowych. Podkreślono znaczenie wyników badań dla funkcjonowania współczesnej cywilizacji.

Krzysztof Formela, Magdalena Cysewska

Charakterystyka sieciowania, statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne mieszanin kauczuk butadieno-styrenowy/regenerat gumowy

Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości regeneratu gumowego na charakterystykę procesu wulkanizacji, prowadzonego z użyciem różnych ilości przyspieszaczy, oraz na statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne zwulkanizowanych mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i regeneratu gumowego. Regenerację miału gumowego prowadzono w wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej. Wzrost zawartości regeneratu gumowego (10-50 phr) w mieszance wpłynął korzystnie na właściwości mechaniczne otrzymanych wulkanizatów, bez względu na ilość użytych przyspieszaczy. Zastosowanie większej ilości przyspieszaczy wulkanizacji w mieszankach powodowało skrócenie czasu podwulkanizacji oraz optymalnego czasu wulkanizacji. Wulkanizaty mieszanin sieciowanych z dodatkiem mniejszej ilości przyspieszaczy charakteryzowały się niższą temperaturą zeszklenia oraz gorszymi właściwościami mechanicznymi.

Sylwia Krzemińska

Odporność błon polimerowych na działanie oleju mineralnego

Celem prowadzonych badań było określenie odporności błon z kauczuku butylowego i lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego na oddziaływanie wytypowanej grupy substancji chemicznych – olejów mineralnych. Odporność określano na podstawie badań właściwości sorpcyjnych błon, oznaczając ich równowagowe pęcznienie objętościowe w wytypowanym oleju. Stwierdzono, że w przypadku błon z lateksu XNBR nastąpiło około 25 % (z 0,04 do 0,03 ml/ml) zmniejszenie pęcznienia materiału zawierającego 5,0 cz. wag. nanonapełniacza w porównaniu z materiałem bez dodatku. W odróżnieniu od tego, materiały wykonane z IIR charakteryzowały się zdecydowanie większym pęcznieniem w oleju, zastosowanie nanonapełniacza również poprawiło ich odporność na działanie oleju.

Károly Kosár, Milan Králik, Štefan Wenchich, Ján Uhlár, Zsolt Végh, Marta Nováková

Wyniki aplikacji N-1,3-dimetylobutylo-N´-fenylo-para-fenylenodiaminy (6PPD) wytworzonej wg nowej technologii w VUCHT a.s.

Niniejszy artykuł porównuje wyniki oceny 2 rodzajów próbek 6PPD (N-1,3-dimetylobutylo-N´-fenylo-para-fenylenodiaminy) otrzymanych dwiema różnymi metodami:
– 6PPD wytworzonego metodą tradycyjną
– 6PPD wytworzonego nową, uproszczoną metodą, testowaną w VUCHT a.s.
Porównywano wpływ każdej z próbek 6PPD na charakterystyki wulkanizacyjne testowej mieszanki gumowej, właściwości mechaniczne przy rozciąganiu oraz na odporność wulkanizatów na starzenie termooksydacyjne, ozonowe, a także na dynamiczną wytrzymałość zmęczeniową. Były one również testowane w roli stabilizatorów kauczuku syntetycznego (E-SBR).

Artykuły – archiwum (powrót)