ELASTOMERY - kwartalnik

2013/4 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 4/2013 – streszczenia

okładka Elastomery nr 4/2013

Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław M. Rzymski, Mateusz Błaszczak

Tlenek i nanotlenek cynku w sieciowaniu mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i chlorosulfonowanego polietylenu

Przedstawiono metodę sieciowania mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i chlorosulfonowanego polietylenu (SBR/CSM). Mieszaniny ogrzewano w temperaturze 433 K w obecności donora jonów metalu (tlenku i nanotlenku cynku). Zbadano i porównano wpływ ilości ZnO i nZnO na kinetykę sieciowania mieszaniny SBR/CSM o stosunku wagowym 78/22 oraz na właściwości uzyskanych wulkanizatów. Stwierdzono, że sieciowanie mieszanin SBR/CSM jest efektem interelastomerowego alkilowania w reakcji Friedela-Craftsa pierścieni fenylowych SBR przez polimeryczny polihalogenek (CSM). Reakcja ta jest katalizowana generowanym in situ kwasem Lewisa (ZnCl2), który powstaje w reakcji CSM z ZnO lub nZnO. Oceniono także wpływ warstwowego bentonitu modyfikowanego czwartorzędową solą amoniową (nanonapełniacz ZS-1) lub kaolinu na kinetykę sieciowania mieszaniny SBR/CSM ogrzewanej z nZnO lub ZnO. Stwierdzono, że zastosowanie nanonapełniacza ZS-1 powoduje zmniejszenie palności mieszaniny SBR/CSM ogrzewanej w obecności nZnO lub ZnO, natomiast dodatek kaolinu jako napełniacza nie wpływa na zmianę palności.

Zbigniew Czech, Dominika Sowa, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska, Bożena Tyliszczak

Samoprzylepne transferowe taśmy hydrożelowe sieciowane promieniowaniem UV

Samoprzylepne taśmy transferowe w formie usieciowanych promieniowaniem UV polimerowych filmów na podstawie poliakrylanów uzyskano metodą rozpuszczalnikowej polimeryzacji rodnikowej mieszaniny monomerów zawierającej akrylan butylu (BA), kwas akrylowy (AA) oraz nienasycony fotoinicjator 4-akryloilooksybenzofenon (ABP) w obecności rodnikowego inicjatora AIBN. Otrzymane kopolimery akrylanowe zbadano pod kątem lepkości oraz ciężaru cząsteczkowego, a następnie modyfikowano etoksylowanymi aminami. Jako fotoreaktywny monomer zastosowano 4-akryloilooksybenzofenon (ABP). Po usieciowaniu promieniowaniem UV samoprzylepne filmy hydrożelowe zbadano na tack (lepność), adhezję, kohezję, wydłużenie względne oraz pęcznienie (absorpcję wody).

Tatiana Brzozowska, Janusz Zieliński, Grzegorz Makomaski

Wpływ kopolimeru styren-butadien-styren na właściwości asfaltu

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kopolimeru SBS na właściwości i strukturę asfaltu drogowego. Na podstawie badań temperatury mięknienia i łamliwości, penetracji, nawrotu sprężystego, lepkości dynamicznej w funkcji temperatury, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz mikroskopii fluorescencyjnej dokonano oceny właściwości fizykochemicznych, reologicznych i termicznych oraz struktury asfaltu modyfikowanego SBS.

Yu.O. Andriasyan, I.A. Mikhaylov, A.L. Belousova, G.E. Zaikov, A.E. Kornev, A.A. Popov

Właściwości kauczuków naturalnego i butylowego zawierających fluor, otrzymywanych metodą mechanochemicznej modyfikacji z udziałem chlorowców

Uwzględniając obecne wymagania, stworzono nową alternatywną technologię otrzymywania elastomerów zawierających fluor, opartą na metodzie modyfikacji w fazie stałej z udziałem chlorowców (mechanochemicznej). Uzyskane za pomocą omówionej technologii nowe kauczuki zawierające fluor okazały się dobrym rozwiązaniem w warunkach produkcyjnych.

Artykuły – archiwum (powrót)