ELASTOMERY - kwartalnik

2013/3 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 3/2013 – streszczenia

okładka Elastomery nr 3/2013

Władysław M. Rzymski

Kauczuk naturalny: nieco historii, stan obecny i perspektywy. Wybrane zagadnienia

Na podstawie przeglądu literatury oraz doniesień na stronach internetowych omówiono historię „dzikiego” i plantacyjnego kauczuku naturalnego, źródeł jego pozyskiwania oraz niektórych specyficznych wydarzeń i przedsięwzięć, a także cen. Niezależnie od ogólnej i lokalnej koniunktury ekonomicznej, zagrożeń potencjalnymi chorobami oraz zmieniającym się podejściem głównych jego producentów, kauczuk ten pozostanie nadal istotnym czynnikiem współdecydującym o przyszłości rynku elastomerów i przemysłu gumowego, a także motoryzacyjnego.

Janka Kubačková, Jozef Feranc, Ivan Hudec, Štefan Šutý, Michal Jablonský, Július Annus, Jozef Preťo

Właściwości przeciwutleniające ligniny w mieszankach gumowych

W niniejszej pracy badano właściwości przeciwutleniające różnych próbek ligniny w napełnionych sadzą mieszankach NR/SBR. Do badań użyto komercyjnego lignosulfonianu wapnia oraz dwóch rodzajów ligniny o różnym pochodzeniu botanicznym, wyizolowanych z ługu posiarczynowego za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego. Próbki ligniny scharakteryzowano metodami analizy elementarnej i spektroskopii FTIR. Zawartość grup hydroksylowych pochodzących z fenolu w każdej z próbek określono za pomocą spektroskopii UV. Skuteczność tych „naturalnych stabilizatorów” porównywano z efektywnością powszechnie stosowanego w mieszankach gumowych stabilizatora – N-izopropylo-N’-fenylo-p-fenylenodiaminy (IPPD). Zwulkanizowane próbki zawierające dodatek wybranych stabilizatorów poddano przyśpieszonemu starzeniu termooksydacyjnemu w ciągu 72 i 168 h oraz zmierzono ich właściwości mechaniczne przed i po starzeniu. Uzyskane wyniki dowodzą, że w przypadku badanych mieszanek gumowych lignina działa stabilizująco, zaś pod względem skuteczności jest porównywalna z konwencjonalnym przeciwutleniaczem – IPPD. Okazało się także, że efekt stabilizujący ligniny zależy w dużym stopniu od całkowitej zawartości fenolowych grup hydroksylowych. Co więcej, ilość struktur fenolowych znacząco wpływa na właściwości przeciwutleniające ligniny w mieszaninach z IPPD.

Yu.O. Andriasyan, I.A. Mikhaylov, A.L. Belousova, G.E. Zaikov, A.E. Kornev, A.A. Popov

Właściwości oraz zastosowanie kauczuków poliolefinowych zawierających chlor, uzyskanych metodą modyfikacji mechanochemicznej halogenkami

Nowa, alternatywna metoda uzyskiwania elastomerów zawierających chlor, polegająca na ich modyfikacji w fazie stałej (mechanochemicznej) halogenkami, została opracowana z uwzględnieniem aktualnych wymagań. Nowe kauczuki poliolefinowe zawierające chlor, otrzymane z wykorzystaniem wspomnianej technologii, wykazywały istotne zalety podczas przetwórstwa.

Zbigniew Czech, Dominika Sowa, Jagoda Kowalska, Paulina Ragańska

Piroliza polimerów metakrylanowych

Polimery metakrylanowe na podstawie poli(alkilometakrylanów) stanowią interesującą i ważną grupę polimerów specjalnych. Dzięki korzystnym właściwościom, a zwłaszcza kompatybilności z wieloma rodzajami polimerów, znajdują one zastosowanie w produkcji klejów jako wodne dyspersje akrylanowe oraz metakrylanowe. Są również szeroko stosowane do produkcji folii polimerowych, charakteryzujących się bardzo dobrą odpornością na warunki zewnętrzne, odpornością na starzenie, małą penetracją tlenu, brakiem żółknięcia oraz odpornością na niszczące działanie plastyfikatora. Przedmiotem badań był przebieg termicznej degradacji kopolimerów metakrylanowych. W trakcie pirolizy poli(alkilometakrylanów) zaobserwowano tworzenie się takich produktów, jak metakrylany alkilowe, dwutlenek węgla, tlenek węgla, metan, etan, metanol, etanol oraz propanol.

Paulina Dmowska, Władysław M. Rzymski

Sieciowanie dynamiczne i właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

Zbadano właściwości mieszanin kauczuku chloroprenowego (CR) i częściowo uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) wytworzonych na drodze dynamicznego sieciowania termicznego (termosieciowania) CR podczas reaktywnego przetwórstwa. Zbadano właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, morfologię mieszanin metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz stopień usieciowania na podstawie pęcznienia równowagowego w różnych rozpuszczalnikach. Mieszaniny CR/HNBR charakteryzują się znaczną wytrzymałością na rozciąganie, rosnącą wraz ze wzrostem zawartości CR. Zdjęcia AFM potwierdziły kropelkową dyspersję CR w fazie ciągłej HNBR, w mieszaninach zawierających powyżej 65 cz. wag. HNBR. Stopień usieciowania CR ściśle zależy od jego zawartości w mieszaninie; im większa zawartość CR tym wyższy stopień usieciowania. Mieszaniny zawierające powyżej 45 cz. wag. CR charakteryzowały się bardzo znacznym skurczem przetwórczym, spowodowanym podatnością CR na krystalizację, utrudniającym wykonanie niektórych oznaczeń.

Artykuły – archiwum (powrót)