ELASTOMERY - kwartalnik

2013/1 – streszczenia

Artykuły – archiwum

Nr 1/2013 – streszczenia

okładka Elastomery nr 1/2013

Małgorzata Nachman, Konrad Kwiatkowski, Zbigniew Rosłaniec

Wpływ składu wulkanizatów kauczuku EPDM na ich odporność na działanie światła

Wykonano i zbadano mieszanki kauczukowe na podstawie kauczuków EPDM różniące się składem, przeznaczone do wytwarzania elementów nawierzchni sportowych. Do sporządzenia mieszanek wykorzystano dwa rodzaje kauczuku EPDM o różnej zawartości etylidenonorbornenu oraz etylenu. Zastosowano dwa rodzaje zmiękczaczy: olej naftenowy oraz olej parafinowo-naftenowo-aromatyczny. Mieszanki w swym składzie zawierały również dwa rodzaje przeciwutleniaczy: przeciwutleniacz będący pochodną sterycznie zabezpieczonego fenolu (BHT) i przeciwutleniacz stanowiący mieszaninę 2-merkaptobenzimidazolu z oksyalkilenowanym alkilofenolem (Nonox CNS). Wulkanizaty poddano przyspieszonym badaniom starzeniowym.
Odporność na przebarwienia powstałe wskutek działania światła badano po naświetlaniu próbek w komorze do przyśpieszonych badań starzeniowych (Xenotest). Określono wpływ rodzaju zastosowanego oleju, przeciwutleniacza oraz kauczuku EPDM na przebarwienia powstające pod wpływem długotrwałego działania światła.

Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński, Małgorzata Piotrowska, Jacek Jagielski

Wpływ bombardowania wysokoenergetyczną wiązką jonów na właściwości mechaniczne i odporność wulkanizatów kauczuku naturalnego na działanie mikroorganizmów. Cz. I. Działanie wiązki jonów He+ i Ar+

W artykule przedstawiono wpływ bombardowania powierzchni gumy spożywczej z kauczuku naturalnego wysokoenergetyczną wiązką jonów helu lub argonu na właściwości mechaniczne, energię powierzchniową i właściwości mikrobiologiczne jej wulkanizatów. Wpływ modyfikacji na właściwości mechaniczne jest największy w przypadku wulkanizatów napełnionych sadzą, bez względu na zastosowany środek sieciujący. Niezależnie od rodzaju jonu i wielkości dawki, przejawia się on ponad dwukrotnym wzrostem wytrzymałości gumy na zerwanie. Bombardowanie jonowe wulkanizatów prowadzi we wszystkich przypadkach do ok. dwukrotnego zmniejszenia wartości ich energii powierzchniowej, powodując jednocześnie bardzo wyraźny wzrost udziału jej składowej polarnej. Badania właściwości mikrobiologicznych wykazały, że jedynie wulkanizaty sieciowane nadtlenkiem wykazują pewne działanie bakteriobójcze względem bakterii Gram+. Ogólnie, bombardowanie jonowe nie poprawia odporności gumy na działanie bakterii. Badane wulkanizaty nie wykazują również właściwości grzybostatycznych. Bombardowanie jonowe nie wpływa w sposób znaczący na ilość grzybni tworzącej się na ich powierzchni.

Aneta Stępkowska, Teresa Parys, Teresa Kleps

Zastosowanie techniki HPLC do kontroli i oceny zagrożenia chemicznego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) obecnymi w wyrobach gumowych

W artykule przedstawiono problem zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego wyrobów gumowych, poprzez badanie i kontrolę obecności w nich kancerogennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej emisja WWA do środowiska powinna być zredukowana i monitorowana. Badanie i kontrola wydzielania się WWA jest szczególnie istotna ze względu na narażenie zdrowia człowieka oraz zanieczyszczanie środowiska. W stosunku do niektórych obszarów, jak środowisko pracy, żywność, woda przeznaczona do picia, ścieki i gleba, istnieją rozwiązania prawne nakazujące prowadzenie monitoringu i określające wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA. Wyroby gumowe, także przeznaczone do kontaktu z ciałem ludzkim i żywnością, nie mają jednak określonych wymagań w odniesieniu do obecności w nich WWA, nie ma również normatywnych procedur badawczych oznaczania WWA w materiałach elastomerowych.
W Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie opracowano procedurę badawczą identyfikacji i oznaczania zawartości węglowodorów WWA w kompozytach elastomerowych techniką HPLC z detekcją fluoroscencyjną FLD, zgodnie ze standardami UE. Wykorzystując opracowaną procedurę przeprowadzono badania testujące na olejowanych kauczukach SBR oraz wykonano badania wybranych wyrobów użytkowych z gumy przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Dysponowanie techniką badania WWA w standardzie wymagań międzynarodowych pozwoli na prowadzenie prac związanych z monitoringiem i oceną zagrożenia kancerogennymi wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) pochodzącymi z artykułów użytkowych, szczególnie elastomerowych. Dane takie są niezbędne w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego użytkownikom wyrobów z gumy.

Artykuły – archiwum (powrót)