Czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku. Zawiera publikacje w języku polskim i angielskim dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie.

Czasopismo znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych
- w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w cz. B jest notowane liczbą 8 pkt. za zamieszczoną w nich publikację naukową.


“Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Index Copernicus”, “Chemical Abstracts” i “Rapra Abstracts”
(w tych ostatnich również referowane).


Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady i artykuły sponsorowane.

W najnowszym numerze...

Nr 1(110), Tom 21(2017)


okładka Elastomery nr 1/2017

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Urszula Pawłowska Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie wspólnie z Instytutem Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej organizuje XVII Konferencję Naukowo-Techniczną
Elastomery'2017 "Z gumą przez życie".
Konferencja od-będzie się w dniach 21-23.11.2017 r., tradycyjnie w hotelu Gromada "Dom Chłopa" w Warszawie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.konferencja.elastomery.pl
Zapraszam do udziału w konferencji.

W bieżącym numerze publikujemy bardzo interesujące artykuły na temat:
- przeciwutleniaczy stosowanych w przemyśle gumowym;
- wpływu plazmochemicznie modyfikowanych nanorurek węglowych na właściwości wulkanizatów SBR;
- struktury asfaltu modyfikowanego SBS i woskiem syntetycznym;
- korelacji między zużyciem ściernym a właściwościami mechanicznymi elastomerów uretanowych.

Zapraszam jak zwykle do lektury naszych stałych działów zawierających bieżące informacje branżowe, przegląd nowych patentów i zgłoszeń patentowych, aktualnej literatury fachowej oraz relacji z konferencji KHK 2016 w Hanowerze.

Na stronie internetowej czasopisma, www.elastomery.pl, znajduje się nowy dział "Informacje prasowe"/"Press Releases". Są tam zamieszczane informacje branżowe przesyłane przez różne instytucje, m.in. PLASTICS, INEOS Styrolution, Alpha Technologies. Zapraszam do lektury oraz do nadsyłania nowych informacji.

Urszula Pawłowska, Redaktor Naczelna

Marcin Włoch, Kazimierz Dąbrowski, Urszula Ostaszewska, Janusz Datta

Przeciwutleniacze stosowane w produkcji wyrobów gumowych. Część I. Procesy starzenia gumy i obecnie stosowane przeciwutleniacze - przegląd, korzyści i zagrożenia

Materiały gumowe ulegają procesom zużycia i starzenia, które początkowo obniżają ich jakość, a w efekcie uniemożliwiają dalsze użytkowanie wyrobów ze względu na pogorszenie właściwości mechanicznych. Zapobieganie procesom degradacji materiałów gumowych obejmuje stosowanie środków przeciwstarzeniowych, takich jak przeciwutleniacze lub antyozonanty. Przedstawiona praca przeglądowa stanowi pierwszą część artykułu dotyczącego przeciwutleniaczy zalecanych do produkcji wyrobów gumowych. Omówiono procesy starzenia gumy oraz rodzaje obecnie używanych przeciwutleniaczy, uwzględniając korzyści i zagrożenia wynikające z ich stosowania.
Art. w PDF do pobrania

Tomasz Gozdek, Mariusz Siciński, Dariusz M. Bieliński, Michał Okraska, Hieronim Szymanowski, Anna Piątkowska

Wpływ plazmochemicznie modyfikowanych nanorurek węglowych na właściwości wulkanizatów siarkowych kauczuku butadienowo-styrenowego

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących aktywowanego plazmą tlenową szczepienia funkcyjnych silanów: winylowego (Silan V) lub merkaptanowego (Silan M), na powierzchni funkcjonalizowanych wielościennych nanorurek węglowych (multi-walled carbon nanotubes, MWCNT): karboksylowanych (CNT-COOH) i hydroksylowanych (CNT-OH). Zbadano wpływ modyfikacji na swobodną energię powierzchniową MWCNT oraz jej składowe, jak również wpływ mocy plazmy na efektywność szczepienia silanów na aktywowanej powierzchni nanorurek. Stwierdzono, że silany wprowadzone na powierzchnię MWCNT mają wpływ na strukturę węzłów sieci przestrzennej siarkowych wulkanizatów kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR). Uzyskany efekt wzmocnienia wulkanizatów napełnionych zmodyfikowanymi plazmowo-chemicznie MWCNT polega na szczepieniu chemicznym silanów na ich powierzchni - zwiększających oddziaływania na granicy faz kauczuk-napełniacz, oraz pękaniu nanorurek - poprawiających ich dyspersję w kauczuku.

Tatiana Brzozowska, Grzegorz Makomaski, Janusz Zieliński, Izabella Legocka

Struktura asfaltu modyfikowanego kopolimerem styren-butadien-styren (SBS) i woskiem syntetycznym

W pracy przedstawiono wyniki badań struktury asfaltu modyfikowanego kopolimerem SBS i woskiem syntetycznym. Do asfaltu drogowego 35/50 dodawano kopolimer styren-butadien-styren (SBS) w ilości 1-4% mas. oraz 0,5% mas. wosku syntetycznego. Dokonano oceny ilościowej i jakościowej struktury otrzymanych układów trójskładnikowych za pośrednictwem mikroskopii optycznej z przystawką fluorescencyjną. Na podstawie jakościowych i ilościowych badań mikroskopowych określono homogeniczność kompozycji asfaltowo-polimerowych, a także wielkość cząstek polimeru w asfalcie.

Konrad Kwiatkowski, Paweł Michalski

Korelacja między zużyciem ściernym a właściwościami mechanicznymi elastomerów uretanowych

Celem przedstawionej pracy było określenie zależności występujących między zużyciem ściernym elastomerów uretanowych a ich właściwościami mechanicznymi: twardością, wytrzymałością na rozdzieranie i wytrzymałością na rozciąganie. Poliuretany syntezowano metodą dwuetapową, przez przedłużanie łańcucha prepolimeru. Otrzymane elastomery były materiałami termoplastycznymi różniącymi się składem oraz zawartością segmentów giętkich. W pracy opisano zastosowane metody badań właściwości mechanicznych oraz przeprowadzono statystyczną analizę otrzymanych wyników.

Spis treści w PDF


prenumerata

Konferencja ELASTOMERY 2017


XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2017
"Z gumą przez życie"


Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie wspólnie z Instytutem Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej organizuje XVII Konferencję Naukowo-Techniczną Elastomery'2017 "Z gumą przez życie".
Konferencja odbędzie się w dniach 21-23.11.2017 r., tradycyjnie w hotelu Gromada „Dom Chłopa” w Warszawie.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 31.05.2017 r.

www.konferencja.elastomery.pl
Konferencja Elastomery 2017 I komunikat (w pliku PDF)
Elastomers 2017 Conference first announcement (in PDF file)

Konferencja ELASTOMERY 2015


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015
"Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość"

3-5 listopada 2015, Tours, Francja

XVIth International Science and Technology Conference Elastomers 2015
"Elastomery 2015. Elaboration, Characterization, Recycling and Durability"

November 3-5, 2015, Tours, France

Strona konferencji: elastomery2015.sciencesconf.org
Relacja z konferencji w PDF

Konferencja ELASTOMERY 2013

"Nauka i przemysł"

Cykliczna konferencja związana z przemysłem gumowym

15. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
ELASTOMERY' 2013 "Nauka i przemysł"

23 - 25 października 2013 r.

15. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS' 2013 "Science & Industry"

23 - 25 October 2013

Relacja z konferencji w PDF