Czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku. Zawiera publikacje w języku polskim i angielskim dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie.

Czasopismo znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych
- w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w cz. B jest notowane liczbą 8 pkt. za zamieszczoną w nich publikację naukową.


“Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Index Copernicus”, “Chemical Abstracts” i “Rapra Abstracts”
(w tych ostatnich również referowane).


Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady i artykuły sponsorowane.

W najnowszym numerze...

Nr 2(111), Tom 21(2017)


okładka Elastomery nr 2/2017

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Urszula Pawłowska Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
wspólnie z Instytutem Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej
organizuje XVII Konferencję Naukowo-Techniczną
Elastomery'2017 "Z gumą przez życie".
Konferencja odbędzie się w dniach 21-23.11.2017 r., tradycyjnie w hotelu Gromada Warszawa Centrum w Warszawie.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.konferencja.elastomery.pl
Zapraszam do udziału w konferencji.

W bieżącym numerze publikujemy bardzo interesujące artykuły na temat:
- właściwości kompozytów kauczuku naturalnego z krzemionką, otrzymanych z użyciem glikolizatu poliuretanowego;
- wpływu zawartości octanu winylu i oleju na właściwości wulkanizatów termoplastycznych EPDM/EVA;
- modyfikacji kompozycji poliolefinowych opartych na termoplastach.

Zapraszam jak zwykle do lektury naszych stałych działów zawierających bieżące informacje branżowe, przegląd nowych patentów i zgłoszeń patentowych, i aktualnej literatury fachowej.

Urszula Pawłowska, Redaktor Naczelna

Marcin Włoch, Paulina Kosiorek, Kamila Błażek, Janusz Datta

Właściwości mechaniczne i termomechaniczne kompozytów kauczuku naturalnego z krzemionką submikronową i nanokrzemionką, otrzymanych z użyciem glikolizatu poliuretanowego jako plastyfikatora

Celem niniejszej pracy było zbadanie wybranych właściwości mechanicznych oraz termomechanicznych kompozytów na osnowie kauczuku naturalnego, otrzymanych z użyciem glikolizatu poliuretanowego jako plastyfikatora. Kompozyty zawierały różne ilości submikronowej krzemionki (10, 15, 20 i 25 cz. mas. napełniacza na 100 cz. mas. kauczuku naturalnego) lub nanokrzemionki (0,5, 0,75, 1,0 i 1,25 cz. mas. napełniacza na 100 cz. mas. kauczuku naturalnego). Zbadano właściwości próbek wulkanizatów w statycznej próbie rozciągania, wytrzymałość na rozdzieranie, twardość, odbojność oraz ścieralność. Ponadto metodą DMA określono właściwości termomechaniczne kompozytów zawierających największą ilość napełniaczy. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla wulkanizatu referencyjnego niezawierającego napełniaczy krzemionkowych.
Art. w PDF do pobrania

Elżbieta Piesowicz, Izabela Irska, Zbigniew Rosłaniec

Wpływ zawartości octanu winylu i oleju na właściwości wulkanizatów termoplastycznych EPDM/EVA

Przedmiotem badań opisanych w artykule są wulkanizaty termoplastyczne z udziałem kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) i kopolimeru polietylenu z octanem winylu (EVA), wytworzone w procesie jednoetapowym metodą ciągłego wytłaczania. Zbadano wpływ składu mieszanki oraz stopnia zmiękczenia kauczuku olejem na właściwości wulkanizatów. Prowadzono równolegle badania dwóch serii mieszanek o zróżnicowanym udziale jednostek octanu winylu (VA) w EVA. Określono wpływ składu, stopnia zmiękczenia olejem i rodzaju EVA na podstawowe właściwości mechaniczne i zużycie ścierne badanych wulkanizatów. Metodą dynamicznej analizy mechaniczno-termicznej (DMTA) wyznaczono wartości przemian relaksacyjnych. Materiały wytworzono i badano pod kątem ich potencjalnego zastosowania jako nawierzchnie sportowe i wyroby techniczne.
Art. w PDF do pobrania

Davlatbek Turganbekovich Khojibergenov, Dariusz Krzysztof Chmura, Nikolay Nikolayevich Zobnin, Kairat Muhanmetkulovich Islamkulov

Badania kinetyki cementacji z fazy gazowej powierzchni wkrętów samogwintujących z podkładką z EPDM

Zbadano kinetykę cementacji z fazy gazowej wkrętów samogwintujących do mocowania struktur metalowych DIN 7982/ ISO 7050 z ostrymi końcami ze stali gatunków SAE 1013-1018 do ASTM 510. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody dynamicznej z otwartą objętościowo, odnawialną fazą gazową, ciągłym podawaniem naturalnego gazu do systemu przepływowego oraz jego ekstrakcją z gazowych produktów interakcji. Skład chemiczny i fazowy powłoki powierzchniowej był badany przy pomocy niskopróżniowego, rastrowego mikroskopu elektronowego JSM 6490LV firmy JEOL (Japonia). Zbadano także możliwość wykorzystania cementowanych śrub z nakrętkami, mającymi podkładki uszczelniające oparte na EPDM. Otrzymano doświadczalnie zależność stężenia węgla od odległości od powierzchni wyrobów dla różnych ekspozycji w procesie cementowania. Stwierdzono, że twardość wszystkich elementów wyrobów hartowanych jest istotnie wyższa niż wyrobów hartowanych. Gwint, główka i świderek gwintujący, tj. robocze elementy wyrobów poddawano maksymalnemu hartowaniu. Potwierdzono, że w procesie tradycyjnego hartowania cieplnego wkrętów samogwintujących zachodzi znaczna dekarbonizacja powłoki powierzchniowej na głębokość 0,2-0,4 mm, zależnie od czasu ekspozycji. To wyjaśnia niższe wartości twardości gwintu, główki i świderka gwintującego, zewnętrznych elementów tych wyrobów. W porównaniu z hartowaniem, cementowanie pozwala na podwyższenie twardości powierzchni do 64-73 HRC. Zwrócono uwagę na sposoby podniesienia odporności na korozję przy użyciu cementowania. Spośród wyrobów mających powłokę ochronną (galwanizowanych, oksydowanych) na wstępnym etapie, wyroby hartowane mają najmniejszą utratę masy, a podczas całego eksperymentu utrata masy jest istotnie niższa od standardowych wartości.
Art. w PDF do pobrania

Raisa M. Dolinskaya, Nikolay R. Prokopchuk

Modyfikacja kompozycji poliolefinowych opartych na termoplastach

Badano wpływ charakteru chemicznego i zachowania się nano- i mikronapełniaczy na właściwości reologiczne, fizyczne i mechaniczne kompozycji na podstawie poliolefinowego elastomeru termoplastycznego (kopolimeru blokowego etylenowo-oktenowego). Wykazano, że modyfikowanie elastomeru termoplastycznego nano- i mikrocząstkami różnej natury chemicznej wpływa na strukturę oraz właściwości fizycznych i mechanicznych kompozycji: zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i na rozdzieranie, wytrzymałość zmęczeniową przy wielokrotnym rozciąganiu, twardość Shore'a A.
Art. w PDF do pobrania

Spis treści w PDF


prenumerata

Konferencja ELASTOMERY 2017


XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2017
"Z gumą przez życie"


Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie wspólnie z Instytutem Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej organizuje XVII Konferencję Naukowo-Techniczną Elastomery'2017 "Z gumą przez życie".
Konferencja odbędzie się w dniach 21-23.11.2017 r., tradycyjnie w hotelu Gromada „Dom Chłopa” w Warszawie.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 31.05.2017 r.

www.konferencja.elastomery.pl
Konferencja Elastomery 2017 I komunikat (w pliku PDF)
Elastomers 2017 Conference first announcement (in PDF file)

Konferencja ELASTOMERY 2015


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015
"Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość"

3-5 listopada 2015, Tours, Francja

XVIth International Science and Technology Conference Elastomers 2015
"Elastomery 2015. Elaboration, Characterization, Recycling and Durability"

November 3-5, 2015, Tours, France

Strona konferencji: elastomery2015.sciencesconf.org
Relacja z konferencji w PDF

Konferencja ELASTOMERY 2013

"Nauka i przemysł"

Cykliczna konferencja związana z przemysłem gumowym

15. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
ELASTOMERY' 2013 "Nauka i przemysł"

23 - 25 października 2013 r.

15. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS' 2013 "Science & Industry"

23 - 25 October 2013

Relacja z konferencji w PDF