Czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku. Zawiera publikacje w języku polskim i angielskim dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie.

Czasopismo znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych
- w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w cz. B jest notowane liczbą 8 pkt. za zamieszczoną w nich publikację naukową.


“Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Index Copernicus”, “Chemical Abstracts” i “Rapra Abstracts”
(w tych ostatnich również referowane).


Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady i artykuły sponsorowane.

W najnowszym numerze...

Nr 4(109), Tom 20(2016)


okładka Elastomery nr 4/2016

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Urszula Pawłowska W kończącym się 2016 roku nasze czasopismo obchodziło 20-lecie wydawania. Pierwszy numer ukazał się w październiku 1996 roku. W związku z jubileuszem, 21 października 2016 roku w Piastowie odbyło się seminarium naukowo-techniczne „ELASTOMERY - otrzymywanie, badania i zastosowanie”. Podczas seminarium odbyło się także zebranie Rady Naukowej czasopisma „Elastomery”. Było ono związane ze zmianami w składzie Rady Naukowej czasopisma. Profesor dr hab. inż Ludomir Ślusarski zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej, którą pełnił od początku istnienia czasopisma. Stanowisko Przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma „Elastomery” przyjął prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, który uzyskał jednogłośnie poparcie wszystkich członków Rady Naukowej, wobec czego w trakcie spotkania Rady Naukowej został oficjalnie powołany na stanowisko. Profesor Ślusarski pełni obecnie funkcję Honorowego Przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma „Elastomery”.
Profesor dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, w związku z przejściem na emeryturę, na swoje miejsce zarekomendował panią dr hab. inż. Elżbietę Piesowicz, której kandydatura została jednogłośnie przyjęta.
W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę, z Rady Naukowej odeszli również: prof. Basel Haidar, prof. Ryszard Kozłowski, Marta Rudnicka. Jednocześnie w skład Rady Naukowej weszli: prof. Anke Blume, dr Amit Das, dr hab. inż. Janusz Datta, John Dick, prof. Maurizio Stefano Galimberti, dr Laurent Guy, dr Denis Rodrigue, prof. Jyrki Vuorinen.
W bieżącym numerze publikujemy bardzo interesujące artykuły na temat:

  • wpływu składu oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych;
  • termoplastycznych włókien elastomerowych i ich zastosowania w druku 3D;
  • stosowania substancji sprzęgającej i krzemionki strącanej w mieszaninach kauczuku butadienowo-styrenowego z butadienowym;
  • kwasu 2,5-furanodikarboksylowego jako potencjalnego składnika kopolimerów o właściwościach elastomerowych.
Zapraszam jak zwykle do lektury stałych naszych działów zawierających bieżące informacje branżowe, przegląd nowych patentów i zgłoszeń patentowych, aktualnej literatury fachowej oraz relacji z targów i konferencji naukowych. W tym numerze zamieszczamy także wywiad z dr. Norbertem Niessnerem z INEOS Styrolution (w wersji angielskiej i polskiej).
Tradycyjnie na końcu numeru zamieszczamy też spis treści rocznika 20 (2016) oraz spis Autorów i Recenzentów tego rocznika.
Wszystkim naszym Czytelnikom i Sympatykom życzę dobrego wypoczynku świątecznego oraz wiele zadowolenia, satysfakcji, pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2017.

Urszula Pawłowska, Redaktor Naczelna

Monika Zielińska, Roger Seyger, Wilma K. Dierkes, Dariusz Bieliński, Jacques W.M. Noordermeer

Wpływ oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych. Cz.II. Część doświadczalna

Pierwsza część artykułu przedstawia mechanizm oddziaływania między rozpuszczalnikami węglowodorowymi a usieciowanym kauczukiem (reprezentującym usieciowaną strukturę przestrzenną). Zagadnienie zostało przedyskutowane z punktu widzenia podstawowych praw termodynamiki dotyczących rozpuszczalności, temperatury i czynników materiałowych, mających wpływ na oddziaływanie rozpuszczalników na napełnione wulkanizaty oraz wpływu na ich właściwości. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących pęcznienia nienapełnionych, siarkowych wulkanizatów EPDM w węglowodorowych rozpuszczalnikach wchodzących w skład olejów mineralnych i paliw, oraz w ich mieszaninie. Za pomocą chromatografii gazowej, z zastosowaniem metody headspace, oznaczono stopień spęcznienia wulkanizatów kauczuku przez różne składniki mieszaniny rozpuszczalników w funkcji temperatury.
Art. w PDF do pobrania

Aleksandra Smejda-Krzewicka, Władysław M. Rzymski

Stosowanie substancji sprzęgającej i krzemionki strącanej w mieszaninach kauczuku butadienowo-styrenowego z butadienowym

Współczesne opony samochodowe powinny charakteryzować się dobrą przyczepnością do oblodzonej (IG) i mokrej (WG) nawierzchni oraz małymi oporami toczenia (RR). Współdecyduje to o bezpieczeństwie jazdy (IG, WG) oraz zużyciu paliwa (RR) przez silnik pojazdu. Stwierdziliśmy, że zastosowanie 4,8-6,4 cz. mas. tetrasiarczku bis(trietoksysililopropylu) jako substancji sprzęgającej (CA) oraz krzemionki strącanej o powierzchni BET = 130 m2/g oraz małej ilości sadzy N 234, w poddanej obróbce termomechanicznej (HT) mieszaninie kauczuku butadienowo-styrenowego funkcjonalizowanego w łańcuchu grupami estrowymi lub na końcu łańcucha N-metylopirolidonem (CF-SBR lub EF-SBR) z kauczukiem butadienowym (BR), prowadzi do wulkanizatów o zwiększonej IG i WG, bez pogorszenia RR.
Z punktu widzenia RR, IG, WG oraz innych wskaźników, wulkanizaty mieszanin CF-SBR/BR i EF-SBR/ BR, napełnionych krzemionką strącaną aktywowaną za pomocą CA, charakteryzują się korzystniejszym zespołem właściwości niż sporządzone z udziałem standardowego SBR. Powinno to być brane pod uwagę podczas projektowania składu oraz warunków przetwarzania mieszanek kauczukowych stosowanych do wytwarzania bieżników opon samochodowych.

Agnieszka Przybytek, Justyna Kucińska-Lipka, Helena Janik

Termoplastyczne włókna elastomerowe i ich zastosowanie w druku 3D

Praca stanowi przegląd dostępnych na rynku krajowym i zagranicznym materiałów używanych w technologii druku 3D. Szczególną uwagę poświęcono elastycznym włóknom (ang. flexible filaments) oraz ich potencjalnemu zastosowaniu w przemyśle. Przedstawiono i oceniono stosowane technologie druku 3D. Scharakteryzowano nowoczesne włókna kompozytowe, ich właściwości i zastosowanie. Opisano także najnowsze doniesienia literaturowe związane z otrzymywaniem nowoczesnych termoplastycznych elastomerów (TPE) do wykorzystania w technologii druku 3D. Na podstawie przeanalizowanych publikacji zauważono ogromny wzrost zainteresowania wykorzystaniem termoplastycznych poliuretanów (TPU) w przemyśle elektronicznym, medycznym oraz obuwniczym. Dostępne na rynku nowoczesne produkty wykonane przy użyciu drukarek 3D z wykorzystaniem TPU, potwierdzają te doniesienia. Interesujące jest wykorzystanie wodnych dyspersji TPU z możliwą kontrolą bioaktywności do zastosowań w inżynierii tkankowej.
Dodatek do wodnych dyspersji TPU, biopolimerów lub poli(tlenku etylenu) (PEO) powoduje znaczny wzrost ich lepkości. Pozwala to na użycie tego materiału w drukarkach 3D w technologii niskotemperaturowego drukowania (LFDM). Możliwość kontrolowanej zmiany właściwości fizycznych i mechanicznych, wyjątkowa elastyczność, trwałość oraz łatwość przetwórstwa termoplastycznych elastomerów otwierają nowe możliwości wykorzystania druku 3D. Dzięki temu technologia ta przestaje być narzędziem jedynie do prototypowania - umożliwia ona drukowanie materiałów gotowych do użytku na skalę przemysłową.
Art. w PDF do pobrania

Inez Kowalczyk, Magdalena Kwiatkowska, Zbigniew Rosłaniec

Kwas 2,5-furanodikarboksylowy jako potencjalny składnik kopolimerów o właściwościach elastomerowych

Praca stanowi przegląd literatury na temat kwasu 2,5-furanodikarboksylowego, zaliczanego do grona najbardziej obiecujących monomerów pochodzenia roślinnego. Wykazuje podobieństwo pod względem budowy chemicznej oraz reaktywności do kwasu tereftalowego (PTA), głównego monomeru w syntezie poliestrów oraz estrowych elastomerów termoplastycznych. Opisano sposoby jego syntezy z biomasy (polisacharydów, skrobi lub ligninocelulozy), a także jego potencjalne zastosowania oraz prace badawcze nad charakterystyką elastomerów termoplastycznych z jego udziałem. Jak pokazują wyniki badań, zastąpienie PTA kwasem FDCA w estrowych segmentach sztywnych nie pogarsza właściwości kopolimerów, nadal zachowują one cechy elastomerów i łatwość przetwórstwa. Słowa kluczowe: kwas 2,5-furanodikarboksylowy, elastomery termoplastyczne, biomasa, monomery pochodzenia roślinnego.
Art. w PDF do pobrania

Spis treści w PDF


prenumerata

Konferencja ELASTOMERY 2017


XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2017
"Z gumą przez życie"


Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie wspólnie z Instytutem Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej organizuje XVII Konferencję Naukowo-Techniczną Elastomery'2017 "Z gumą przez życie".
Konferencja odbędzie się w dniach 21-23.11.2017 r., tradycyjnie w hotelu Gromada „Dom Chłopa” w Warszawie.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 31.05.2017 r.

www.konferencja.elastomery.pl
Konferencja Elastomery 2017 I komunikat (w pliku PDF)
Elastomers 2017 Conference first announcement (in PDF file)

Konferencja ELASTOMERY 2015


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015
"Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość"

3-5 listopada 2015, Tours, Francja

XVIth International Science and Technology Conference Elastomers 2015
"Elastomery 2015. Elaboration, Characterization, Recycling and Durability"

November 3-5, 2015, Tours, France

Strona konferencji: elastomery2015.sciencesconf.org
Relacja z konferencji w PDF

Konferencja ELASTOMERY 2013

"Nauka i przemysł"

Cykliczna konferencja związana z przemysłem gumowym

15. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
ELASTOMERY' 2013 "Nauka i przemysł"

23 - 25 października 2013 r.

15. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS' 2013 "Science & Industry"

23 - 25 October 2013

Relacja z konferencji w PDF