Czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku. Zawiera publikacje w języku polskim i angielskim dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie.

Czasopismo znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych
- w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w cz. B jest notowane liczbą 8 pkt. za zamieszczoną w nich publikację naukową.


“Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Index Copernicus”, “Chemical Abstracts” i “Rapra Abstracts”
(w tych ostatnich również referowane).


Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady i artykuły sponsorowane.

W najnowszym numerze...

Nr 2(107), Tom 20(2016)


okładka Elastomery nr 2/2016

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Urszula Pawłowska W bieżącym numerze publikujemy bardzo interesujące artykuły badawcze na temat:

  • wpływu składu oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych;
  • wpływu silanów na właściwości kompozytów SBS modyfikowanych montmorylonitem interkalowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie;
  • przewidywania okresu trwałości elastomerów.
Zamieściliśmy także artykuł promocyjny o Zakładzie Badawczo-Doświadczalnym Technologii Elastomerów Instytutu IMPiB, który “zrobi dla Państwa to, czego nie wykona nikt inny”.

Zapraszam jak zwykle do lektury naszych stałych działów informacyjnych:
  • “Z kraju” - informacje branżowe z kraju;
  • “Ze świata” - informacje branżowe ze świata;
  • “Nowości techniczne” - informacje na temat nowych technologii, w tym numerze m.in. o walce z wirusem Zika przy użyciu starych opon;
  • “Patenty” - informacje z Urzędu Patentowego;
  • “Zgłoszenia patentowe” - informacje z Urzędu Patentowego;
  • “Co piszą inni” - przegląd literatury fachowej.

Urszula Pawłowska, Redaktor Naczelna

Monika Zielińska, Roger Seyger, Wilma K. Dierkes, Dariusz Bielinski, Jacques W.M. Noordermeer

Wpływ składu oleju i temperatury na pęcznienie gumy EPDM do zastosowań w szybach naftowych Cz. I. Przegląd literaturowy i podstawy teoretyczne

W artykule opisano mechanizm oddziaływania między rozpuszczalnikami węglowodorowymi a usieciowanym kauczukiem (reprezentującym usieciowaną strukturę przestrzenną). Zagadnienie zostało przedyskutowane z punktu widzenia podstawowych praw termodynamiki dotyczących rozpuszczalności, temperatury i czynników materiałowych, mających wpływ na oddziaływanie rozpuszczalników na napełnione wulkanizaty oraz wpływu na ich właściwości. Ze względu na możliwość stworzenia podstaw do przewidywania zachowania się materiałów w mieszaninie rozpuszczalników, odpowiadającej olejom, szczególną uwagę poświęcono modelom opisującym fizyczne pęcznienie gumy w różnych węglowodorach.
Art. w PDF do pobrania

Cezary Dębek

Wpływ silanów na właściwości kompozytów SBS modyfikowanych montmorylonitem interkalowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie

Według procedury własnej, w zawiesinie wodnej, otrzymano montmorylonit sodowy interkalowany dekstryną żółtą i plastyfikowany gliceryną. Zmodyfikowany montmorylonit zastosowano jako napełniacz termoplastycznego elastomeru SBS w ilości 1, 2 i 4 % mas. Kompozyty kompatybilizowano silanami: 3-chloropropylotrimetoksy-, 3-aminopropylotrietoksy- i n-oktadecylotrimetoksysilanem. Zbadano właściwości mechaniczne kompozytów i porównano do niezawierających silanów. W przypadku wszystkich zastosowanych silanów stwierdzono ich aktywność, przejawiającą się w poprawie właściwości mechanicznych kompozytów SBS z montmorylonitem interkalowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie.
Art. w PDF do pobrania

Michał Lewandowski, Urszula Pawłowska

Przewidywanie okresu trwałości elastomerów. Cz. I. Degradacja elastomerów i przewidywanie czasu życia

Opisano czynniki wpływające na zmiany właściwości fizycznych elastomerów podczas ich przechowywania i eksploatacji. Zdefiniowano okres trwałości elastomerów i pojęcia z nim związane - czas życia, czas przechowywania, czas serwisowania, podano również szacunkowy czas i zalecane warunki przechowywania produktów elastomerowych. Opisano metody przewidywania czasu życia elastomerów przy użyciu przyspieszonego starzenia cieplnego: metodę Arrheniusa, metodę superpozycji czas-temperatura i metodę Williamsa-Landela-Ferry'ego (WLF).
Art. w PDF do pobrania

Spis treści w PDF


prenumerata

Konferencja ELASTOMERY 2015


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015
"Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość"

3-5 listopada 2015, Tours, Francja

XVIth International Science and Technology Conference Elastomers 2015
"Elastomery 2015. Elaboration, Characterization, Recycling and Durability"

November 3-5, 2015, Tours, France

Strona konferencji: elastomery2015.sciencesconf.org
Relacja z konferencji w PDF

Konferencja ELASTOMERY 2013

"Nauka i przemysł"

Cykliczna konferencja związana z przemysłem gumowym

15. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
ELASTOMERY' 2013 "Nauka i przemysł"

23 - 25 października 2013 r.

15. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS' 2013 "Science & Industry"

23 - 25 October 2013

Szczegółowe informacje / Detailed information:
www.konferencjaelastomery.ipgum.pl

ELASTOMERY 2013

Fotorelacja


          

           Link do albumu...

ELASTOMERY 2011

Fotorelacja


          

           Link do albumu...

Natural abilities are like natural plants; they need pruning by study.

- Francis Bacon